Tvångsyndrom och relaterade tillstånd

Se även Ångest hos äldre i avsnittet Äldre och läkemedel.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen. 

 

.

Se även Ångest hos äldre i avsnittet Äldre och läkemedel.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen. 

 

.

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Tvångssyndrom, Psykiatristöd

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

I tredje hand - tillägg av

Specialiserad vård

Aripiprazol ...,Abilify

Specialiserad vård

Risperidon ..., Rispemyl Risperdal

Specialiserad vård

I fjärde hand

Klomipramin ..., Anafranil

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet. 

Specialiserad vård

Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.  

.

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling
bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.