Psykiatri

 

 

.

.

Tillfälliga orostillstånd bör inte behandlas farmakologiskt.

Se Ångest hos äldre, i avsnittet om Äldre och läkemedel.

.

Tillfällig behandling av orostillstånd hos barn och ungdomar

Tillfällig oro ska generellt inte behandlas farmakologiskt hos barn och ungdomar. Vid enstaka tillfällen, som inför exempelvis sjukvårdande ingrepp och svårare tillfälliga orosframkallande händelser, kan undantag göras.

Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och social fobi. För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Ångestsyndrom, Psykiatristod. KBT är effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

Specialiserad vård

I tredje hand

Klomipramin ..., Anafranil
Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet. 

 

.

.

Ångestsyndrom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Ångest hos äldre i avsnittet Äldre och läkemedel.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen. 

 

.

Se även Ångest hos äldre i avsnittet Äldre och läkemedel.

Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen. 

 

.

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Tvångssyndrom, Psykiatristöd

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

I tredje hand - tillägg av

Specialiserad vård

Aripiprazol ...,Abilify

Specialiserad vård

Risperidon ..., Rispemyl Risperdal

Specialiserad vård

I fjärde hand

Klomipramin ..., Anafranil

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet. 

Specialiserad vård

Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.  

.

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling
bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Hälsosamma levnadsvanor

•   Fysisk aktivitet har positiv effekt på depression. Framför allt vid
    sjukskrivning är det viktigt att stödja patienten till fysisk och social
    aktivitet.
•   Vid riskbruk av alkohol. Erbjud rådgivande samtal.

KBT är effektiv behandling och kan erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Målet för behandling är remission. Behandlingen ska följas med validerad symtomskattningsskala (MADRS). De olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) anses generellt ha likvärdig antidepressiv effekt. Vid utebliven effekt av ett SSRI är byte till ett annat SSRI lika effektivt som byte till en annan läkemedelsklass. Då undviks även problem med utsättningsbesvär, som oftast uppstår vid byte av läkemedelsklass. SSRI ger ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi.

Utvärdera följsamhet till behandlingen vid utebliven effekt. Diagnosen kan behöva omprövas.

Se Depression hos äldre, i avsnittet Läkemedel och äldre.

Depression, Psykiatristöd 
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen

I första hand

Escitalopram …, Cipralex
Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand - som tillägg eller preparatbyte

Mirtazapin ..., Mirtin

Specialiserad vård

Klomipramin ..., Anafranil

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Specialiserad vård

Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

I tredje hand - tillägg av

Specialiserad vård

Långtidsbehandling

Lithionit

Specialiserad vård

Depression hos barn och ungdomar

Läkemedelsbehandling av barn ska i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I första hand

Fluoxetin …

I andra hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

Specialiserad vård

Bipolär sjukdom

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Bipolär sjukdom, Psykiatristöd

Vid bipolär sjukdom är skovförebyggande farmakologisk behandling den grundläggande principen. Behandlingen inleds alltid av specialist i psykiatri.

Underhållsbehandling

I första hand

Lithionit

I andra hand - som tillägg eller preparatbyte

Quetiapin ...

tablett

Quetiapin …, Biquetan Ketipinor
Seroquel Depot

depottablett

Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

Vid depressivt skov

Lithionit
Quetiapin ...

tablett

Quetiapin …, Biquetan Ketipinor
Seroquel Depot

depottablett

Vid maniskt skov

Lithionit
Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard
Cisordinol-Acutard,Clopixol-Acutard

inj

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

.

Bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Specialiserad vård

Psykos

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se Psykiatristöd. Risk för viktökning, nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand

Aripiprazol …, Abilify
Abilify Maintena

inj

Risperidon …, Rispemyl Risperdal

tablett

Risperdal Consta, Rispolept Consta

inj

I andra hand - vid terapiresistent psykossjukdom

Clozapine ...

.

Psykos hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling ska ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Läkemedelsbehandling vid schizofreni, Läkemedelsverket.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen.

Vid sömnstörningar: Utred bakomliggande orsak. Välj sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT före läkemedel. Läs mer »

Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnrestriktion, sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling. Det vetenskapliga stödet för att farmakologisk sömnbehandling medför en kliniskt betydelsefull nytta är svagt. I praktiken har sömnläkemedel ofta förskrivits med stora förpackningar och/eller itererats.

Bensodiazepinliknande läkemedel (zopiklon och zolpidem) kan ge dagtrötthet, ökad fallrisk och nedsatt kognition. Långvarig användning kan leda till toleransutveckling för den hypnotiska/sedativa effekten medan negativa effekter kvarstår. Dessutom ses reboundfenomen med sömnstörning vid utsättning, vilket ytterligare försvårar behandlingsavslut.

Melatonin är det sömnläkemedel som innebär minst risker, men kan ge dagtrötthet.

Melatonin AGB

1–10 mg till natten

Se även Sömnstörningar hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

Vid långvariga sömnstörningar ska bakomliggande orsak utredas innan......, Janusinfo.
Värt att veta om din sömn och sömnbesvär (patientinformation), Janusinfo.

Specialiserad vård

Sömnstörningar hos barn och ungdomar

Melatonin AGB

Initialdos: 2–4 års ålder 0,5–1 mg, >4 års ålder 1–5 mg, ges 30–60 min före önskad sovtid. Enstaka patienter kan behöva upp till 10 mg. Kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

Se även Sömnstörningar hos barn, Läkemedelsverket

För riskanalys, initial behandling och uppföljning, se Tobaksberoende, Viss.

Även lågfrekvent rökning medför hälsorisker och behandlingsmålet bör därför vara fullständig rökfrihet.

Råd och stöd till rökavvänjning utgör en viktig hälsofrämjande behandling som vården kan ge. Råd och motiverande samtal är viktigast, men flera olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd för att uppnå rökfrihet.

Om nikotinersättningsmedel används är det viktigt att doserna initialt är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Kombination av långverkande (t.ex. plåster) och kortverkande (t.ex. tuggummi) är effektivare än monoterapi och bör prövas innan annat läkemedel förskrivs.

Om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel

Zyban

Ska undvikas för risk­grupper såsom personer med epilepsianamnes och patienter som riskerar delirium tremens. Kan med fördel kombineras med nikotinersättningsmedel.

Champix

.

Nikotinberoende hos barn och ungdomar

Vetenskapligt underlag saknas för att ge specifika rekommendationer för barn och ungdomar.

Se även Sluta rökalinjen
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning,se Alkoholberoende, Psykiatristöd och Viss.

Återfallsförebyggande behandling

Återfallsförebyggande behandling kan användas generellt inom hälso- och sjukvården (inte enbart inom beroendevård) i kombination med uppföljning som innefattar medicinska råd och stöd.

I första hand

Aotal, Campral
Naltrexon ...

I andra hand - aversionsbehandling

Antabus

Se även Läkemedelsbehandling av alkoholberoende, Läkemedelsverket.

Abstinensbehandling

Oxascand

Se även Behandling vid alkoholabstinens, Läkemedelsverket.

Vitamin B1-brist

Tiamin (licens)

inj

Peroral substitution rekommenderas inte på grund av dålig absorption.

Specialiserad vård

ADHD hos barn och vuxna

För diagnostik, levnadsvanor, övrig behandling och uppföljning, se ADHD, Psykiatristöd och Viss.

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra behandlingsinsatser.

Läkemedel vid ADHD, Läkemedelsverket 

I första hand

Methylphenidate …, Concerta

långverkande depottablett

Ritalin, Ritalina

medellångverkande, depotkapsel

Equasym Depot

medellångverkande, depotkapsel

Methylphenidate …, Medanef Medikinet
Ritalin

kortverkande, tablett

I andra hand

Elvanse, Elvanse Vuxen

Vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då dessa inte tolereras

Atomoxetin ..., Audalis
Intuniv

För barn 6–17 år