Tillbaka

furosemid
Lasix Retard

2019-12-11 Expertgrupp njursjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hypertoni och ödem vid nedsatt njurfunktion

Förbehåll / Kommentar

Med avtagande njurfunktion blir vätske- och natriumretention en alltmer framträdande orsak till förhöjt blodtryck. Risken för hjärtsvikt ökar och diuretika är därför en viktig del i hypertonibehandlingen vid njursvikt. Ödem är också ett vanligt symtom vid njursjukdomar av olika slag. Vätske- och saltretention försvårar en effektiv antihypertensiv behandling.

Med avtagande njurfunktion minskar den diuretiska effekten av tiazider och risken för biverkningar ökar på grund av att medlen når högre blodkoncentrationer. Tiazider är ineffektiva vid en nedsättning av glomerulär filtration (GFR) under 30 ml/min.

Loopdiuretika har effekt även vid gravt nedsatt njurfunktion och lämpar sig väl för behandling av ödem och hypertoni vid alla njurfunktionsnivåer. Furosemid är väl undersökt och har en stor terapeutisk bredd. Retardformulering är lämplig för underhållsbehandling och långtidsbehandling vid lätt till måttlig njurfunktionsnedsättning.

Generisk substitution tillämpas inte för retardformen av furosemid.

Furosemid är miljöklassificerat.

Motivering

Furosemid är studerat vid njursvikt. Det finns en långvarig klinisk erfarenhet av medlet.

Furix är snabbverkande vid lätt och måttligt nedsatt njurfunktion men blir alltmer långverkande med avtagande njurfunktion. I akuta situationer används injektioner/infusion av furosemid.

Lasix Retard är lämpligt för underhållsbehandling och långtidsbehandling vid lätt till måttlig njurfunktionsnedsättning. Vid lägre njurfunktion och behov av högre doser används furosemid (ej retardform).


Utredningsmaterial och referenser

  1. Dirkx TC, Woodell T. Chapter 22: Kidney Disease. Papadakis MA, McPhee SJ, Rabow MW. Current Medical Diagnosis & Treatment 2019, Referens
  2. Oh SW, Han SY. Loop Diuretics in Clinical Practice. Electrolyte Blood Press. 2015 Jun;13(1):17-21. doi: 10.5049/EBP.2015.13.1.17. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp njursjukdomar