Tillbaka

klopidogrel
Clopidogrel …, Cloriocard, Grepid, Plavix

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Dubbel trombocythämning vid högrisk-TIA eller mild ischemisk stroke (NIHSS≤3)

Förbehåll / Kommentar

För att minska risken för återfallsstroke och minska sjuklighet på sikt rekommenderas dubbel trombocythämning medacetylsalicylsyra 75 mg och klopidogrel 75 mg under tre veckor. Därefter behandling med endera eller.

Kombinationsbehandling med acetylsalicylsyra och klopidogrel rekommenderas inte under längre tid än tre månader på grund av risken för allvarlig blödning.

Resistens mot klopidogrel har påvisats hos personer med genetiskt nedsatt förmåga att konvertera klopidogrel till aktiv form. Det är flera olika cytokrom P450-enzymer involverade i denna nedbrytning, Upptagningsförmågan kan också variera mellan individer. Omfattningen av klopidogrelresistens varierar i olika populationer men uppskattas till cirka 20 procent bland kaukasier. De som har denna resistens kan ytterligare försämra konverteringsförmågan vid samtidig behandling med omeprazol.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klopidogrel är miljöklassificerat.

Motivering

En systematisk översikt visar att kombinationsbehandling med acetylsalicylsyra och klopidogrel insatt första dygnet efter symtomdebut och med en behandlingstid på 21 respektive 90 dagar minskar risken för någon stroke med en relativ risk på 0,71 och för icke-fatal stroke med en relativ risk på 0,70 jämfört med monoterapi med acetylsalicylsyra. Den absoluta riskreduktionen för icke-fatal stroke var 1,9 % och numbers-needed-to-treat, NNT=53. Risken för död skiljde sig inte åt mellan behandlingarna. Risken för måttlig till allvarlig extrakraniell blödning var ökad, relativ risk 1,71 och den absoluta riskökningen beräknades till 0,2 %, numbers-needed-to-harm, NNH=500. Risken för mild extrakraniell blödning var ökad, relativ risk 2,22. Slutsatserna baseras på 10 301 personer för all stroke och icke-fatal stroke, på 9 690 personer för risken för död och på 10 075 för risken för moderat-allvarlig extrakraniell blödning.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Riksstrokes Årsrapport 2018. Riksstroke
  2. Hao Q, Tampi M, O'Donnell M, Foroutan F, Siemieniuk RA, Guyatt G. Clopidogrel plus aspirin versus aspirin alone for acute minor ischaemic stroke or high risk transient ischaemic attack: systematic review and meta-analysis. BMJ (Clinical research ed). 2018;363:k5108. PubMed
  3. Wang Y, Wang Y, Zhao X, Liu L, Wang D, Wang C et al. Clopidogrel with aspirin in acute minor stroke or transient ischemic attack. The New England journal of medicine. 2013;369(1):11-9. PubMed
  4. Johnston SC, Amarenco P, Albers GW, Denison H, Easton JD, Evans SR et al. Ticagrelor versus Aspirin in Acute Stroke or Transient Ischemic Attack. The New England journal of medicine. 2016;375(1):35-43. PubMed
  5. Kennedy J, Hill MD, Ryckborst KJ, Eliasziw M, Demchuk AM, Buchan AM. Fast assessment of stroke and transient ischaemic attack to prevent early recurrence (FASTER): a randomised controlled pilot trial. The Lancet Neurology. 2007;6(11):961-9. PubMed
  6. Lekander I, Willers C, von Euler M, Lilja M, Sunnerhagen KS, Pessah-Rasmussen H et al. Relationship between functional disability and costs one and two years post stroke. PLoS One. 2017;12(4):e0174861. PubMed
  7. Janusmed Miljö. Janusinfo
  8. Janusmed kön och genus. Janusinfo

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar