Restless legs, RLS

RLS kan drabba både barn och vuxna. Symtomen kan förvärras av vissa läkemedel till exempel antidepressiva, neuroleptika, antihistaminer eller av obehandlad järnbrist.

Hälsosamma levnadsvanor som kan lindra symtomen
•   Minskat alkoholintag.
•   Minskat koffeinintag.

Se Behandling av restless legs och Restless legs hos barn, Janusinfo.

Mild–medelsvår RLS hos vuxna

Levodopa rekommenderas endast för intermittent bruk då risk för augmentation (förvärrade symtom orsakade av den dopaminerga behandlingen) föreligger. Rekommenderad dos av levodopa är 50–100 mg till kvällen vid behov.

Levodopa/Benserazid ..., Madopar Madopark
Madopar Quick, Madopark Quick

Medelsvår–svår RLS hos vuxna

I första hand

Pramipexol …, Derinik Mirapexin
Oprymea
Sifrol

Risk för ofrivilliga plötsliga insomnanden och impulskontrollstörningar och augmentation. Det senare bör beaktas om doshöjning övervägs.

I andra hand - vid augmentation av dopaminagonist

Gabapentin 1A Farma, Gabapentin Sandoz

Successiv upptrappning rekommenderas med högst 300 mg åt gången till slutdos
800–2400 mg. Vid hemodialys ges 200–300 mg efter varje dialys.

Specialiserad vård
Vid utebliven effekt finns flera andra behandlingsalternativ. Se Behandling av restless legs samt Restless legs hos barn, Janusinfo.