Tillbaka

botulinumtoxin
Botox

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp nervsystemets sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vid kronisk migrän.

Förbehåll / Kommentar

Kronisk migrän innebär huvudvärksattacker minst 15 dagar per månad under minst 3 månaders tid varav minst 8 dagar kan karaktäriseras som migrän med eller utan aura. Huvudvärksattackerna ska vara minst 4 timmar per gång.

Botox kan rekommenderas om två profylaktiska läkemedel prövats med otillräcklig effekt eller biverkningar. Botox ges var tredje månad med utvärdering av effekt efter tre behandlingsomgångar. Om behandlingen inte har gett en kliniskt väsentlig minskning av huvudvärken efter de första tre behandlingarna bör den avslutas och annan avancerad migränbehandling, till exempel anti-CGRP-terapi övervägas.

Botulinumtoxin är inte miljöklassificerat.

Motivering

Visad förebyggande effekt på migrän vid kronisk migrän. Effekten på gruppnivå är måttlig i studier, men enskilda patienter kan ha mycket god effekt. Cirka en tredjedel av patienterna har mycket god effekt, en tredjedel har viss effekt och en tredjedel har ingen påtaglig effekt.

En äldre poolad analys av studier, de flesta som utvärderade singelbehandling och med kort uppföljning, visade att jämfört med placebo minskade antalet huvudvärksdagar med 2,1-2,3 per månad. Effekten förbättras dock vanligen över tid.

Det finns även visad minskade depressionsscore hos patienter som behandlats med botulinumtoxin vid kronisk migrän.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Jackson JL, Kuriyama A, Hayashino Y. Botulinum toxin A for prophylactic treatment of migraine and tension headaches in adults: a meta-analysis. JAMA. 2012;307:1736-45. PubMed
  2. Lipton RB, Rosen NL, Ailani J, DeGryse RE, Gillard PJ et al. OnabotulinumtoxinA improves quality of life and reduces impact of chronic migraine over one year of treatment: Pooled results from the PREEMPT randomized clinical trial program. Cephalalgia. 2016;36:899-908. PubMed
  3. Aurora SK, Winner P, Freeman MC, Spierings EL, Heiring JO et al. OnabotulinumtoxinA for treatment of chronic migraine: pooled analyses of the 56-week PREEMPT clinical program. Headache. 2011;51:1358-73. PubMed
  4. Maasumi K, Thompson NR, Kriegler JS, Tepper SJ. Effect of OnabotulinumtoxinA Injection on Depression in Chronic Migraine. Headache. 2015;55:1218-24. PubMed
  5. Herd CP, Tomlinson CL, Rick C, Scotton WJ, Edwards J et al. Botulinum toxins for the prevention of migraine in adults. Cochrane Database Syst Rev. 2018;25;6:CD011616. PubMed
  6. Scuteri D, Adornetto A, Rombolà L, Naturale MD, Morrone LA, Bagetta G, Tonin P, Corasaniti MT. New Trends in Migraine Pharmacology: Targeting Calcitonin Gene-Related Peptide (CGRP) With Monoclonal Antibodies. Front Pharmacol. 2019;10:363. PubMed
  7. Urits I, Jones MR, Gress K, Charipova K, Fiocchi J, Kaye AD, Viswanath O. CGRP Antagonists for the Treatment of Chronic Migraines: a Comprehensive Review. Curr Pain Headache Rep. 2019;23(5):29. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp nervsystemets sjukdomar