Leversjukdomar

Specialiserad vård

Leversjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor
Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

Leverencefalopati

I första hand

Laktulos ..., Duphalac

I andra hand - vid behov tillägg av

Xifaxan

Recidiverande ascites

Spironolakton ...

Vid behov tilläggsbehandling med

Furosemid ..., Furix, Impugan

Portal hypertension

Propranolol ..., Inderal

Primärprofylax mot blödning.

Primär biliär kolangit (PBC)

Ursodeoxicholsyra..., Ursochol Ursofalk
Ursogrix
Ursosan

Autoimmun hepatit

I första hand

Prednisolon ...

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.

I andra hand

Azatioprin ..., Imurel

Doseringen vägleds av TPMT-bestämning, kroppsvikt och läkemedelsmetabolit-koncentrationer. Azatioprin används oftast i kombination med prednisolon, minsta möjliga dos av prednisolon bör eftersträvas. Azatioprin inducerar inte remission vid monoterapi, men kan upprätthålla remission under lång tid.

I tredje hand

Budenofalk

enterokapsel

Takrolimus ..., Adoport Adport

Takrolimus doseras utifrån plasmakoncentration för att undvika överdosering.