Matsmältningsorgan

Protonpumpshämmare (PPI) överförskrivs. Många ordineras PPI utan korrekt indikation eller behandlas onödigt länge eller med onödigt potent PPI.

Omeprazol börjar inte på E! Läs mer »

Indikationer för PPI:
•   Gastroesofageal refluxsjukdom
•   Ulcussjukdom
•   Ulcusprofylax

Ompröva PPI-behandling vid receptförnyelse. Eftersträva lägsta dos och kortast möjliga behandlingstid. PPI har associerats med ökad risk för pneumoni, frakturer och svår tarminfektion (Clostridium difficile). Avslutande av PPI-behandling kan medföra symtom på förhöjd syrasekretion. Vid eventuella utsättningssymtom ges antacida.

Funktionell dyspepsi är den vanligaste orsaken till långvarig dyspepsi. Diagnosen ställs enligt Rome IV-kriterierna. Det är ett ofarligt men ibland besvärligt tillstånd. Undvik PPI som har en mycket blygsam effekt, liksom eradikering av Helicobacter pylori.

.

Vid lätta till måttliga besvär

Livsstilsåtgärder som att äta små portioner, långsamt och ofta. Fysisk
aktivitet och stresshantering är viktigt.

Vid uttalade besvär

Amitriptylin ..., Saroten

Amitriptylin kan användas då smärta är dominerande symtom. Börja med 10 mg till natten, öka med 10 mg var 10:e dag till avsedd effekt. Om effekt inte nåtts vid 50 mg per dygn är det sällan meningsfullt att öka dosen ytterligare och amitriptylin sätts ut. Vid effekt fortgår behandlingen i 6-12 månader, därefter utsättningsförsök genom uttrappning.Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Se Dyspeptiska besvär och ulkussjukdom, Viss.

.

.

Hälsosamma levnadsvanor

• Viktnedgång hos överviktiga. 
• Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i 
  avsnittet Psykiatri. 
• Höjd huvudända i liggande.

Uppmärksamma förekomst av alarmsymtom (dysfagi, kräkning, tecken på gastrointestinal blödning, ofrivillig viktnedgång).

Vid refluxbesvär kan syrahämmande läkemedel övervägas. Symtomstyrd behandling med lägsta möjliga dos ska eftersträvas. Vid tveksamhet om diagnos bör gastroskopi göras. Det diagnostiska utbytet av gastroskopi försämras av pågående behandling med syrahämmande läkemedel varför sådan behandling helst ska undvikas inför undersökning.

Omeprazol …, Omecat Omestad

Duodenalulcus och HP-positivt ventrikelulcus

Omeprazol …, Omecat Omestad
Amoxicillin …, Imacillin
Clarithromycin …, Klacid


Omeprazol 20 mg x 2 + amoxicillin 1 g x 2 + klaritromycin 500 mg x 2 i 7 dygn.

Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad sårläkning.

Vid terapisvikt eller Pc-allergi

Omeprazol …, Omecat Omestad
Clarithromycin …, Klacid


Omeprazol 20 mg x 2 + metronidazol 400 mg x 2 + klaritromycin 500 mg x 2 i 7 dygn.

Därefter behandlas ventrikelulcus med omeprazol 20 mg x 1 till gastroskopiverifierad sårläkning.

HP-negativt ventrikelulcus

Omeprazol …, Omecat Omestad

Ventrikelulcus: 20 mg x 1 till gastrokopiverifierad utläkning.

Överväg annan orsak än HP till ulcus. Se över läkemedelsbehandlingen och sätt om möjligt ut COX-hämmare och ASA.

Hos patienter som tidigare haft ulcus kan profylax med protonpumpshämmare övervägas vid långtidsbehandling med ASA eller COX-hämmare. Glukokortikoidbehandling ensamt motiverar inte profylax med protonpumpshämmare.

Se även:
Ulkusprofylax vid medicinering med COX-hämmare/ASA bör endast ges till patienter med tidigare ulkussjukdom, Janusinfo
Blödande magsår
, www.sbu.se

Nystatin..., Nystimex

Specialiserad vård

Esofageal candidiasis

Fluconazol …, Diflucan Solona

kapsel

Metoklopramid …, Primperan

Rörelsesjuka

Förebyggande

Postafen

 
Cytostatikainducerat illamående, se avsnittet Onkologi.
Graviditetsillamående, se avsnittet Graviditet och amning.
Migrän hos vuxna och Migrän hos barn och ungdomar, se avsnittet Neurologi.
Opioidinducerat illamående, se avsnittet Smärta och inflammation.
Postoperativt illamående, se avsnittet Anestesi.

Loperamid …, Dimor Imodium
Imolopera

Vid funktionell diarré kan en liten dos loperamid, 2-6 mg per dygn, ges regelbundet i förebyggande syfte.

Hälsosamma levnadsvanor

•   Kost med högt fiberinnehåll.

•   Regelbunden fysisk aktivitet, till exempel löpning eller rask promenad.

I första hand

Inolaxol

I andra hand

Laktulos …, Duphalac
Lacrofarm, Laxido Apelsin Laximyl
Laxiriva
Movicol
Moxalole
Omnicol

I tredje hand - tillägg vid otillräcklig effekt

Resolor

Uppföljning och utvärdering efter en månads behandling. Fortsatt behandling vid god effekt.

Tilläggsbehandling vid behov

Microlax
Cilaxoral

Kan användas även för långtidsbehandling utan risk för påverkan på den normala tarmfunktionen.

Opioidinducerad förstoppning, se avsnittet Smärta och inflammation.

I första hand

Laktulos …, Duphalac

I andra hand

Lacrofarm Junior, Laxido Junior, Movicol Junior Neutral

Från 2 års ålder


Se även Förstoppning hos barn, Viss

Hälsosamma levnadsvanor och icke-farmakologisk behandling

Den viktigaste behandlingen är livsstilsåtgärder som att i lugn miljö äta små portioner, långsamt och ofta. Dessutom är fysisk aktivitet och stresshantering viktigt. Fiberrik kost kan lindra besvären både vid IBS-C och IBS-D. Observera dock att flatulensbesvär kan öka med högt fiberintag. Psykologisk behandling (KBT) kan övervägas liksom kostbehandling via dietist.

Förstoppning som dominerande avföringsrubbning, IBS-C

I första hand

Inolaxol

I andra hand

Lacrofarm, Laxido Apelsin Laximyl
Laxiriva
Movicol
Moxalole
Omnicol

Specialiserad vård

Vid svår IBS-C

Constella

.

Diarré som dominerande avföringsrubbning, IBS-D

Loperamid …, Dimor Imodium
Imolopera

Buksmärta

Främst vid IBS-D

Amitriptylin …, Saroten


Börja med 10 mg till natten, öka med 10 mg var 10:e dag till avsedd effekt. Om effekt inte nåtts vid 50 mg per dygn är det sällan meningsfullt att öka dosen ytterligare och amitriptylin sätts ut. Vid effekt fortgår behandlingen i 6-12 månader, därefter utsättningsförsök genom uttrappning. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

Vid anala besvär ska underliggande allvarlig sjukdom uteslutas.

Symtomatisk behandling

Xyloproct

salva

 

Hälsosamma levnadsvanor

•    Alkohol kan leda till progress av sjukdomen. Vid riskbruk av alkohol, erbjud
     rådgivande samtal.
•   Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i
     avsnittet Psykiatri. 

Creon 25000
Creon 35000

Specialiserad vård

Leversjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor
Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

Leverencefalopati

I första hand

Laktulos ..., Duphalac

I andra hand - vid behov tillägg av

Xifaxan

Recidiverande ascites

Spironolakton ...

Vid behov tilläggsbehandling med

Furosemid ..., Furix, Impugan

Portal hypertension

Propranolol ..., Inderal

Primärprofylax mot blödning.

Primär biliär kolangit (PBC)

Ursodeoxicholsyra..., Ursochol Ursofalk
Ursogrix
Ursosan

Autoimmun hepatit

I första hand

Prednisolon ...

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.

I andra hand

Azatioprin ..., Imurel

Doseringen vägleds av TPMT-bestämning, kroppsvikt och läkemedelsmetabolit-koncentrationer. Azatioprin används oftast i kombination med prednisolon, minsta möjliga dos av prednisolon bör eftersträvas. Azatioprin inducerar inte remission vid monoterapi, men kan upprätthålla remission under lång tid.

I tredje hand

Budenofalk

enterokapsel

Takrolimus ..., Adoport Adport

Takrolimus doseras utifrån plasmakoncentration för att undvika överdosering.

Specialiserad vård

Inflammatoriska tarmsjukdomar

Hälsosamma levnadsvanor

•   Rekommendera rökstopp. Erbjud patienter med Crohns sjukdom strukturerad 
    rökavvänjning. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Mikroskopisk kolit

Budenofalk

enterokapsel

Startdos 9 mg per dag med successiv nedtrappning.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom

I första hand

5-ASA - enbart vid ulcerös kolit

Asacol

tablett

Asacol, Mesasal

supp

Pentasa tablett, rektalsusp,supp
Pentasa Sachet depotgranulat
Salofalk

rektalskum, enterodepotgranulat

STEROIDER

Betapred

inj

Prednisolon Unimedic

rektallösning

Prednisolon APL

supp

Prednisolon ...

tablett

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.

I andra hand

Azatioprin …, Imurel
Budenofalk, Intesticort

enterokapsel

Doseringen av azatioprin vägleds av TPMT-bestämning, kroppsvikt och läkemedelsmetabolitkoncentrationer.

I tredje hand

Hyrimoz
Flixabi, Remsima Inflectra
Zessly
Remicade
(i rangordning)

 

För mer information se ECCO-guidelines