Tillbaka

klindamycin
Clindamycin …, Dalacin

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Klindamycin är ett medel mot anaerober, Staphylococcus aureus och streptokocker (pneumokocker inkluderade) men inte enterokocker. Det är ett alternativt andrahandsmedel för behandling av faryngotonsillit, hud- och mjukdelsinfektioner samt infektioner orsakade av anaeroba bakterier.

Kan ges även till patienter med typ I allergi mot betalaktamantibiotika.

Förbehåll / Kommentar

Enligt SWEDRES 2018 är 5,4 % av S. aureus vid hud- och mjukdelsinfektioner och 3,2 % av streptokocker grupp A i blododlingar resistenta mot klindamycin.

Klindamycin har en relativt stor benägenhet att orsaka Clostridium difficile-associerad enterokolit.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Klindamycin är miljöklassificerat.

Motivering

Klindamycin är inte ett förstahandsval vid någon av de vanligaste infektionerna i primärvården, dock är det ett ofta använt andrahandspreparat och det bör därför vara ett rekommenderat preparat i Kloka listan.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Faryngotonsillit i öppenvård, 2012. Läkemedelsverket
  2. Behandlingsrekommendationer för vanliga infektioner i öppenvård, 2019. Folkhälsomyndigheten, Läkemedelsverket och Strama.

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar