Tillbaka

erytromycin
Ery-Max

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Vid mediaotit och samtidig pc-allergi typ I. Misstanke om mykoplasmapneumoni eller pertussis.

Förbehåll / Kommentar

Ery-Max har fördelen att erytromycinbasen tillföres i form av små korn som dragérats med magsaftresistent hölje. Ery-Max mixtur och Abboticin Novum innehåller saltet erytromycinsuccinat med dålig peroral biotillgänglighet. Den rekommenderade normaldosen för Ery-Max kapslar  till vuxen är därför 250 mg 2 x 2, alternativt 250 mg 1 x 4, som reducerar gastrointestinala biverkningar.

Läkemedelsverket anser inte att de olika erytromycinberedningarna är utbytbara mot varandra.

Substansen hämmar Cytokrom P450 isoenzym 2C9 och 3A4 och därigenom metabolismen av många andra läkemedel. Observera risken för interaktioner med andra läkemedel.

Erytromycin är miljöklassificerat. Erytromycin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Erytromycin är en viktig substans för behandling av mykoplasmapneumoni, pertussis och mediaotit vid Pc-allergi typ 1.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2020. Luftvägsinfektioner i öppenvård.

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar