Tillbaka

ciprofloxacin*
Ciprofloxacin …

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Övre urinvägsinfektion hos vuxna. Nedre urinvägsinfektion med prostataengagemang hos män. Intraabdominella infektioner ofta i kombination med metronidazol.

Förbehåll / Kommentar

För att motverka resistensutveckling ska ciprofloxacin eller andra så kallade fluorokinoloner inte användas vid behandling av okomplicerade nedre urinvägsinfektioner utan istället sparas till övre eller komplicerade infektioner. Enligt SWEDRES 2018 är 12 % av E.coli resistenta mot ciprofloxacin, vilket bör beaktas.

Samtidig administrering av ciprofloxacin (oralt) och läkemedel innehållande multivalenta katjoner och mineraltillskott (t ex kalcium, magnesium, aluminium, järn), fosfatbundna polymerer (t ex sevelamer), sukralfat eller antacida samt starkt buffrade läkemedel (t ex didanosin-tabletter) innehållande magnesium, aluminium eller kalcium reducerar absorptionen av ciprofloxacin.

På senare tid har allvarliga biverkningar, som t.ex. aortaaneurysm och hälseneruptur, uppmärksammats såväl hos barn som vuxna efter ciprofloxacinbehandling.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Ciprofloxacin är miljöklassificerat. Ciprofloxacin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Motivering

Gruppen fluorokinoloner är väsentliga antibiotika framförallt för behandling av infektioner med gramnegativa bakterier och särskilt komplicerade urinvägsinfektioner.

Ciprofloxacin har god effekt mot gramnegativa bakterier. Den har ett bättre peroralt upptag än norfloxacin. Ciprofloxacin är även den internationellt mest använda fluorokinolonen och den som har bäst klinisk dokumentation.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). Sammanställning av antibiotika och kommentarer till i FASS godkända indikationer (www.sls.se/RAF/) 
  2. STRAMA-gruppen i SLL 2020. Urinvägsinfektioner i öppenvård

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar