Tillbaka

amoxicillin
Amoxicillin …, Amimox

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Exacerbation av KOL. Pneumoni hos vuxna med KOL. Bakteriell pneumoni hos förskolebarn. Terapisvikt vid akut mediaotit. Vid UVI orsakad av E. faecalis.

Förbehåll / Kommentar

Amoxicillin har god effekt mot känsliga pneumokocker och Haemophilus influenzae. Även pneumokocker med nedsatt känslighet för penicillin är ofta känsliga mot amoxicillin. I Stockholm visar data från Karolinska universitetslaboratoriet att cirka 20 % av alla isolat med Haemophilus influenzae från nasofarynx är resistenta mot amoxicillin. Andelen betalaktamasproducerande isolat är ca 15 %. Andra resistensmekanismer förekommer, men betalaktamasbildande isolat är alltid amoxicillinresistenta.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Amoxicillin är miljöklassificerat. Amoxicillin bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel. Amoxicillin har ändå bättre profil än andra bredspektrumantibiotika och det finns lång klinisk erfarenhet av substansen.

Motivering

Amoxicillin är ett penicillin med utvidgat spektrum lämpat för behandling av bakteriella luftvägsinfektioner, särskilt om de orsakas av icke betalaktamasbildande Haemophilus influenzae.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Strama-gruppen SLL 2020. Luftvägsinfektioner i öppenvård. 
  2. Strama-gruppen SLL 2020. Hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård.

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar