Tillbaka

vankomycin
Vancomycin MIP

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Infektioner orsakade av multiresistenta grampositiva bakterier

Förbehåll / Kommentar

Endast parenteral användning. Kan endast ges som intravenös infusion.

Koncentrationsbestämning av vancomycin är nödvändig vid användning under mer än enstaka dygn.

Vankomycin är inte miljöklassificerat.

Motivering

Vankomycin är ett s.k. glykopeptidantibiotikum som endast har effekt mot grampositiva bakterier.

Parenteralt vankomycin är ett förstahandsval vid behandling av infektioner med multiresistenta grampositiva bakterier. Generellt är emellertid den kliniska effekten sämre än för betalaktamantibiotika.

Vankomycin bör insättas i samråd med specialist och endast vid verifierad eller starkt misstänkt infektion med meticillinresistenta S. aureus (MRSA), multiresistenta koagulasnegativa stafylokocker (KNS) eller ampicillinresistenta enterokocker.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2020. Behandlingsrekommendationer för sjukhus
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar