Tillbaka

piperacillin + tazobaktam
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Allvarliga intraabdominella infektioner. Nosokomial pneumoni. Neutropen feber.

Förbehåll / Kommentar

Miljörisk vid användning av piperacillin kan ej uteslutas på grund av brist på data. Tazobaktam är inte miljöklassificerat. 

Motivering

Piperacillin är ett penicillin. I kombination med tazobaktam, som är en hämmare av betalaktamas, fås ett brett antibakteriellt spektrum som även omfattar anaerober, Pseudomonas aeruginosa och Enterococcus faecalis. Ungefär 8 % av Pseudomans aeruginosa i blododlingsisolat är resistenta enligt SWEDRES 2018. En ökning av resistensen hos B. fragilis har noterats. Enligt lokala data från laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, ses en resistens på ca 40 % (ej blododlingsisolat). Även hos E.coli och Klebsiella pneumoniae ses en icke försumbar resistens.

Piperacillin + tazobaktam är ett av förstahandsmedlen vid intraabdominella infektioner och neutropen feber. Det är även ett alternativ vid allvarlig pneumoni, nosokomial pneumoni och övre urinvägsinfektion.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2020. Rekommendationer för sjukhus 
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar