Tillbaka

klindamycin
Dalacin

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Parenteralt klindamycin är indicerat vid allvarliga anaeroba infektioner samt vid vissa svåra hud- och mjukdelsinfektioner. Kan ges till patienter med typ I reaktion mot betalaktamantibiotika.

Förbehåll / Kommentar

Klindamycin har en relativt stor benägenhet att orsaka Clostridium difficile-associerad enterokolit.

En ökning av resistens hos B. fragilis har noterats. Lokala data från laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, visar på resistensnivåer på ca 40% (ej blododlingsisolat).

Kan endast ges som intravenös korttidsinfusion.

Klindamycin är miljöklassificerat.

Motivering

Klindamycin är en så kallad linkosamid med effekt främst mot anaeroba och grampositiva aeroba bakterier. Enligt Swedres 2018 är ca 5 % av S. aureus resistenta. I blododlingar är ca 3 % av grupp A streptokocker resistenta mot klindamycinenligt samma källa.

Parenteralt klindamycin är ett alternativt förstahandsval vid behandling av:

• Allvarliga hud och mjukdelsinfektioner särskilt hos patienter som är överkänsliga mot betalaktamantibiotika
• Intraabdominella infektioner i kombination med ett medel mot aeroba gramnegativa bakterier
• Övriga allvarliga anaeroba infektioner
• Vid behandling av nekrotiserande fasciit i kombination med betalaktamantibiotika


Utredningsmaterial och referenser

  1. Nationella Strama 2020. Behandlingsrekommendationer för sjukhus
  2. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar