Tillbaka

bensylpenicillin
Benzylpenicillin Panpharma

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av luftvägsinfektioner och streptokockorsakade infektioner. I kombination med en aminoglykosid vid okänd sepsis.

Förbehåll / Kommentar

Bensylpenicillin kan ges som intravenös bolusinjektion vilket är fördelaktigt.

Vid dosering av bensylpenicillin anser Expertrådet att 1 gram generellt kan anses likvärdigt med 1,2 gram.

Bensylpenicillin är miljöklassificerat. 

Motivering

Bensylpenicillin är ett baspreparat inom sjukvården. Det är ett förstahandsmedel för behandling av samhällsförvärvad pneumoni och vid allvarliga streptokockinfektioner. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Referensgruppen för antibiotikafrågor (RAF). RAF
  2. Nationella Strama 2020. Rekommendationer för sjukhus

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar