Tillbaka

amikacin
Biklin

(Specialiserad vård)
2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

I kombinationsbehandling med betalaktamantibiotika vid svåra infektioner såsom sepsis. Initial monoterapi hos vuxna vid febril urinvägsinfektion. Som del i kombinationsbehandling vid resistent tuberkulos.

Förbehåll / Kommentar

Amikacin är vanligen mer aktivt mot ESBL-bildande E. coli jämfört med gentamicin, och kan därför ersätta gentamicin där det finns en hög misstanke om infektion orsakad av ESBL-bildande bakterier. Enligt lokala data 2018 från laboratoriet, Karolinska Universitetssjukhuset, är resistensen hos E.coli i blododlingar 1 % för amikacin jämfört med 7 % för gentamicin.

Koncentrationsbestämning av amikacin är nödvändig vid användning under mer än enstaka dygn.

Observera att amikacin doseras annorlunda än gentamicin.

Miljörisk vid användning av amikacin kan ej uteslutas på grund av brist på data. 

Motivering

Amikacin har liksom övriga aminoglykosider en potent baktericid effekt mot Enterobacteriacae, Pseudomonas aeruginosa och Staphylococcus aureus.

Andelen invasiva isolat av E. coli med ESBL-produktion ökar och en betydande andel av dessa är också resistenta mot gentamicin, men uppvisar i mindre utsträckning resistens mot amikacin.

Amikacin kan erbjuda ett bättre alternativ än gentamicin vid behandling av verifierad eller misstänkt infektion orsakad av ESBL-bildande bakterier.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Amikacin- Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF 
  2. Dosering av amikacin vid behandling av infektioner orsakade av gramnegativa bakterier, Referensgruppen för antibiotikafrågor, RAF
  3. Behandling av infektioner orsakade av ESBL-producerande Enterobacteriaceae och karbapenemresistenta gramnegativa bakterier, Strama 2017

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar