Intravenösa antibiotika

Specialiserad vård

Intravenösa antibiotika

.

Vid användning av intravenösa antibiotika är det viktigt att beakta följande principer:

• Vid akut livshotande infektion som svår sepsis eller bakteriell meningit är det avgörande för prognosen att omedelbart sätta in baktericida antibiotika.

• Ta alltid blododling och andra relevanta odlingar innan intravenös antibiotika ges för att kunna optimera behandlingen efter odlingssvar. Dock ska inte svårigheter att få odlingar fördröja behandling med antibiotika vid livshotande infektioner.

• Sträva efter att minska användningen av cefalosporiner. Dessa kan ofta ersättas av antibiotika med smalare spektrum. 

•  Peroperativ antibiotikaprofylax ska utgöras av en eller ett fåtal doser och ges högst ett dygn.

Empirisk antibiotikabehandling av vuxna på sjukhus och SÄBO; Strama Stockholm

Se även nationella Stramas rekommendationer för infektioner hos vuxna på sjukhus; Strama

Upphandlade preparat markeras i beställningssystemet Proceedo. Förändringar kan ske under året. 

Biklin
Doktacillin
Benzylpenicillin Panpharma
Cefotaxim Villerton
Fortum
Ciprofloxacin Fresenius Kabi
Gensumycin, Gentamicin Ebb
Imipenem/Cilastatin Fresenius Kabi
Dalacin
Cloxacillin Stragen
Meropenem Fresenius Kabi
Metronidazole Braun
Piperacillin/Tazobactam Fresenius Kabi
Vancomycin MIP

 

* Restriktiv användning för att minska risken för selektion av ESBL-producerande bakterier.