Tillbaka

flukonazol
Flukonazol …, Diflucan, Solona

2019-12-11 Expertgrupp infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Flukonazol har en bred användning mot flertalet candidainfektioner av olika allvarlighetsgrad

Förbehåll / Kommentar

Flukonazol har ett mycket gott peroralt upptag varför infusion bör bytas till kapslar så fort detta är möjligt.

Substansen hämmar Cytokrom P450 isoenzym 2C9 och 3A4 och därigenom metabolismen av många andra läkemedel. Observera risken för interaktioner med andra läkemedel.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Flukonazol är miljöklassificerat.

Motivering

Flukonazol är ett triazolderivat med fungistatisk effekt. Verkningsspektra inkluderar Candida albicans och Cryptococcus spp. Candida krusei är resistenta mot flukonazol liksom ofta Candida glabrata. Medlet saknar effekt mot mögelsvampar såsom Aspergillus spp.

Flukonazol är ett förstahandsalternativ för behandling av Candida albicans både i öppen och sluten vård.


Utredningsmaterial och referenser

Bedömning utförd av

Expertgrupp infektionssjukdomar