Venös tromboembolisk sjukdom

OFRAKTIONERAT HEPARIN

OFRAKTIONERAT HEPARIN

Hälsosamma levnadsvanor
•    Övervikt är en riskfaktor både för insjuknande i och recidiv av VTE. 

Tidig mobilisering förebygger VTE.

Beakta blödningsrisken, till exempel vid nedsatt njurfunktion.

Profylax

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Vid elektiv ortopedisk höft- och knäplastik

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Eliquis

.

Behandling av VTE

I väntan på diagnostik är det viktigt att direkt initiera antikoagulantiabehandling, lämpligen med lågmolekylärt heparin. Efter det akuta omhändertagandet vid VTE rekommenderas ett uppföljande läkarbesök inom 3 månader för utvärdering av antikoagulantiabehandling, ställningstagande till kompletterande utredning samt behandlingstidens längd.

Vid okomplicerad VTE

I första hand

DIREKTVERKANDE FAKTOR Xa-HÄMMARE

Eliquis

Apixaban är minst njurfunktionsberoende för sin eliminering bland aktuella NOAK, men har inte dokumenterats vid eGFR <25 ml/min.

I andra hand

DIREKTVERKANDE TROMBINHÄMMARE

Pradaxa

Lågmolekylärt heparin ska ges i behandlingsdos i 5 dagar innan dabigatran sätts in. Alternativ till apixaban vid biverkningar och/eller risk för betydelsefulla läkemedelsinteraktioner. Var särskilt försiktig vid behandling av äldre patienter. Dabigatran är mindre lämpligt vid måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion och kontraindicerat vid eGFR <30 ml/min. Antidot mot dabigatran finns (idarucizumab).

Vid komplicerad VTE, VTE på ovanlig lokalisation, förekomst av antifosfolipidsyndrom eller uttalat nedsatt njurfunktion

ANTIVITAMIN K-LÄKEMEDEL

Waran

innehåller blått färgämne, indigokarmin

Warfarin Orion

Av säkerhetsskäl rekommenderas särskild dosett för vita warfarintabletter för att särskilja dessa från andra tabletter.

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Specialiserad vård

Vid cancerassocierad VTE

I första hand

LÅGMOLEKYLÄRA HEPARINER

Fragmin
Innohep

Vid långtidsbehandling kan perorala antikoagulantia övervägas.

I andra hand

till patienter utan aktiv cancerbehandling eller ökad blödningsrisk

DIREKTVERKANDE FXa-HÄMMARE 

Lixiana

Cancerassocierad venös tromboembolism, Janusinfo.

Specialiserad vård

Övriga antitrombotiska medel

OFRAKTIONERAT HEPARIN

Heparin LEO

PENTASACKARID

Arixtra

TROMBOLYTISKT/FIBRINOLYTISKT VERKANDE LÄKEMEDEL

Actilyse