Prevention av hjärt-kärlsjukdom

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.


Hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor är basen för kardiovaskulär prevention.

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs även om
     Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg
     FaR.
•    Korta pauser vid långvarigt sittande har positiva hälsoeffekter.
•    Uppmärksamma och behandla obstruktiv sömnapné.
•    Råd om hälsosamma matvanor ska följa Nordiska
     näringsrekommendationer 2012. Överväg hänvisning till
     distriktssköterska eller dietist för individanpassning.

Blodtryckssänkande läkemedel

Se Hypertoni nedan.

Lipidsänkande behandling

Statiner är väldokumenterade för reduktion av morbiditet och mortalitet. För kardiovaskulär prevention hos patienter utan avancerade lipidrubbningar bör den skattade risken inklusive kolesterolnivån styra behandlingen. Det föreligger en underanvändning av statiner bland patienter med etablerad aterosklerossjukdom och/eller familjär hyperkolesterolemi. Dessutom avbryter många patienter medicineringen.

STATINER

I första hand

Atorvastatin …, Atorbir Lipistad
Lipitor

10–80 mg/dygn

Vid nyinsättning rekommenderas atorvastation framför simvastatin.

I andra hand

Simvastatin …, Simidon

20-40 mg/dygn

En välfungerande simvastatinbehandling behöver inte bytas ut. 

I andra hand - vid biverkningar eller interaktioner

Rousuvastatin ..., Crestor

5-40 mg/dygn

För patienter med mycket hög risk, som patienter med akut koronart syndrom eller avancerade lipidrubbningar, eftersträvas ofta en mer intensiv statinbehandling (atorvastatin 40–80 mg/dygn) för att nå önskvärda LDL-nivåer. Beakta interaktioner och att risken för biverkningar är dosberoende.

Muskelsymtom under statinbehandling föranleder behandlingsavbrott, men kan ha andra orsaker än statinen. Framgångsrik återinsättning av en statin minskar patientens kardiovaskulära risk. Börja då med låg dos och titrera upp. Byte mellan de likartade atorvastatin och simvastatin är mindre lämpligt. Om byte av preparat behövs är rosuvastatin att föredra.

Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta. Läs mer »

Statiner – bland de bästa läkemedlen vi har för mindre än en krona per dag, Janusinfo

KOLESTEROLABSORPTIONSHÄMMARE

Ezetimib...

Tilläggsbehandling till statin för primär- eller sekundärprevention hos patienter med mycket hög risk som inte når önskvärda LDL-nivåer. Ezetimib kan övervägas som monoterapi vid statinintolerans men är inte lika väldokumenterat avseende kardiovaskulär riskreduktion som statiner.

Se även
Statiner för kardiovaskulär prevention..., Janusinfo
Avancerade lipidrubbningar – utredning och behandlingsrekommendation, Janusinfo

.

Arteriell trombosprofylax

Rekommendationer för trombosprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom, efter hjärtinfarkt, vid förmaksflimmer eller vid perifer artärsjukdom nedan. Trombosprofylax efter TIA/ischemisk stroke i avsnittet Neurologi.

ASA, eller annan trombocythämmande behandling, rekommenderas inte som primärpreventiv behandling för patienter utan manifest aterosklerotisk sjukdom.