Perifer artärsjukdom

Identifiera perifer artärsjukdom genom att fråga efter symtom och mäta ankelbrakialindex. Tillståndet medför mycket hög kardiovaskulär risk. 

Med perifer artärsjukdom avses perifer aterosklerotisk sjukdom vilket inkluderar bland annat benartärsjukdom (symtomgivande claudicatio och/eller ankelbrakialindex <0,9) och carotissjukdom. Dessa tillstånd innbär kraftigt ökad risk för kardiovaskulära händelser.

Hälsosamma levnadsvanor
•    Gångträning, helst ledarledd. Rekommenderad fysisk aktivitet vid      benartärsjukdom; Fyss.
•    Rökstopp, erbjud stödjande insatser.
     Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Se Lipidsänkande behandling ovan. Till samtliga patienter med påvisad perifer artärsjukdom.

Blodtryckssänkande behandling. Se Hypertoni ovan.

Blodsockerreglering
Se Diabetes mellitus i avsnittet Endokrinologi.

TROMBOCYTHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Till samtliga patienter med symtomatisk perifer artärsjukdom.

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg/dygn

eller

Clopidogrel ..., Cloriocard Grepid
Plavix