Tillbaka

liraglutid
Victoza

2019-12-11 Expertgrupp endokrina sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Behandling av diabetes mellitus typ 2 vid manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom.  

Förbehåll / Kommentar

Till patienter med manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom och otillfredsställande metabol kontroll trots behandling med metformin eller som tillägg till metformin. Effekten ska utvärderas. Vid otillräcklig effekt på HbA1c bör byte till/tillägg av SGLT2-hämmare eller tillägg av annan blodsockersänkande behandling övervägas. 

Liraglutid är en GLP-1-agonist som kan användas i kombination med metformin, eller i monoterapi om metformin är kontraindicerat eller inte tolereras. Injiceras 1 gång dagligen.  GLP-1-agonister i monoterapi orsakar inte hypoglykemi men hypoglykemi är mycket vanligt när liraglutid används i kombinationsbehandling med sulfonureider. Hypoglykemirisken ökar även vid kombinationsbehandling med insulin. Gradvis upptrappning av dosen är viktig för att undvika gastrointestinala biverkningar. Rapporter visar att förekomsten av illamående och kräkningar är lägre för liraglutid än för semaglutid. 

Det finns alltmer långtidsdata om fördelar och risker för GLP-1-agonister. De rekommenderas inte till patienter med tidigare genomgången pankreatit, då användning av dessa har associerats med en risk för att utveckla akut pankreatit. En eventuellt ökad risk för pankreascancer har misstänkts, huvudsakligen baserat på djurdata samt på enstaka registerstudier. Det finns idag inga data som övertygande visat ett sådant samband hos människa [12].

Numera finns för alla inkretinläkemedel en varning i Fass för akut pankreatit (spontanrapporterad biverkan). Det har även framkommit att liraglutid och exenatid har en liten hjärtfrekvenshöjande effekt av oklar betydelse  [7,13]. 

Ingen dosjustering krävs vid behandling av patienter med lätt, måttlig eller svår nedsättning av njurfunktionen. Ges ej till patienter med terminal njursvikt (eGFR ml/minut <15) då erfarenhet saknas.

Begränsad subvention, TLV. Subventioneras endast för patienter som först provat metformin, sulfonureider eller insulin, eller när dessa inte är lämpliga.

Liraglutid bedöms inte ha någon miljöpåverkan. 

Motivering

GLP-1-agonisten liraglutid är ett effektivt, vältolererat steg-2-alternativ efter metformin och förändrade levnadsvanor för patienter med diabetes typ 2. Det kan vara lämpligt för metabol kontroll vid samtidig manifest aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom. Det har god glukossänkande effekt, ger viktnedgång och kardiovaskulär risksänkning.

I de nationella riktlinjerna för diabetesvård har liraglutid vid manifest hjärtkärlsjukdom fått en hög prioritet (Hälso- och sjukvården bör erbjuda personer med typ 2-diabetes och manifest hjärt-kärlssjukdom GLP-1-agonisten liraglutid eller SGLT-2-hämmaren empagliflozin; prioritet 3 av 10, där 1 är högsta prioritet (semaglutid ingick ej). GLP-1-agonister fick för övrigt en måttlig till låg prioritet (Hälso- och sjukvården kan  erbjuda personer med typ 2-diabetes behandling med GLP-1-agonister, DPP-4-hämmare eller SGLT-2-hämmare som tillägg till metformin (prioritet 5), respektive erbjuda personer med typ 2-diabetes GLP-1-agonister, DPP-4-hämmare eller SGLT-2-hämmare som monoterapi (prioritet 7) [6]).

Liraglutid sänker HbA1c ca 10 mmol/mol med liten risk för hypoglykemi [7]. I en direkt jämförelse mellan liraglutid och exenatid i veckoinjektion sänktes HbA1c och vikt signifikant mer med liraglutid [8], och därtill även midjeomfång [9]. I en översiktsartikel med jämförande data mellan olika GLP-1-agonister (semaglutid ingick dock ej) konstateras att liraglutid tycks ge den bästa effekten på HbA1c och vikten, och därmed ha fördelar jämfört med övriga medel inom gruppen [10]. GLP-1-agonister kan ge viktminskning på några kilo, men stora individuella variationer kan föreligga.

LEADER-studien visar att liraglutid inte ökar risken för hjärtinfarkt, stroke eller kardiovaskulär död, utan tvärtom har en viss gynnsam effekt [11]. De primära kombinerade händelserna (hjärtkärldöd, icke-fatal hjärtinfarkt och icke-fatal stroke) inträffade hos 13.0 % av patienterna i liraglutidgruppen mot 14,9 % i placebogruppen, en minskning med 1,9 % över 3,8 år. Förekomsten av biverkningar, framför allt gastrointestinala, var låg. Generellt synes LEADER-studien bekräfta liraglutids roll inom diabetesbehandling och försvara dess plats på Kloka listan som rekommenderad GLP-1-agonist för daglig injektion.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Elashoff M, Matveyenko AV, Gier B,. et al. Pancreatitis, Pancreatic, and Thyroid Cancer with Glucagon-Like Peptide-1-Based Therapies. Gastroenterology 2011;141:150-6. PubMed
 2. CHMP Article 5(3) opinion Assesssment report for GLP-1 based therapies. 25 July 2013. EMA
 3. Giorda CB,  Picariello R, Nada E, Tartaglino B, Marafetti  L, Costa G, et al. Incretin therapies and risk of hospital admission for acute pancreatitis in an unselected population of European patients with type 2 diabetes: a case-control study, Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:111-5. PubMed
 4. Li L, Shen J, Bala MM, Busse JW,  Ebrahim S, Vandvik PO, et al. Incretin treatment and risk of pancreatitis in patients with type 2 diabetes mellitus: systematic review and meta-analysis of randomised and non-randomised studies, BMJ 2014;348:g2366. PubMed
 5. Monami M, Dicembrini I, Nardini C, Fiordelli  I, Mannucci E. Glucagon-like peptide-1 receptor agonists and pancreatitis: a meta-analysis of randomized clinical trials, Diabetes Res Clin Pract 2014;103:269-275. PubMed
 6. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för diabetesvård, 2018. Socialstyrelsen
 7. Pratley RE, Nauck M, Bailey T, Montanya E, Cuddihy R, Filetti S et al. Liraglutide versus sitagliptin for patients with type 2 diabetes who did not have adequate glycaemic control with metformin: a 26-week, randomised, parallel-group, open-label trial. Lancet 2010;375:1447-56. PubMedFulltext
 8. Buse JB, Nauck M, Forst T et al. Exenatide once weekly versus liraglutide once daily in patients with type 2 diabetes (Duration-6): a randomised open-label study. Lancet 2013 Jan 12;381(9861):117-24. PubMed
 9. Sun F, Wu S, Guo S, Yu K, Yang Z, Li L, et al. Effect of GLP-1 receptor agonists on waist circumference among type 2 diabetes patients: a systematic review and network meta-analysis, Endocrine 2014. PubMed
 10. Trujillo JM, Nuffer W, Ellis SL. GLP-1 receptor agonists: a review of head-to-head clinical studies. Ther Adv Endocrinol Metab 2015;6;19-28. PubMed
 11. Marso SP, Daniels GH, Brown-Frandsen K et al. Liraglutide and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes. N Engl J Med 2016; 375:311-32 PubMed
 12. Läkemedelsverket Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;4:29-48. Läkemedelsverket

Bedömning utförd av

Expertgrupp endokrina sjukdomar