Tillbaka

zopiklon
Zopiklon …, Imovane

2019-12-11 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sömnstörningar

Förbehåll / Kommentar

En analys av sömncykeln relaterat till förväntade förändringar i samband med det normala åldrandet bör göras. Bakomliggande orsaker såsom smärta, depression, somatisk sjukdom och läkemedelsbiverkan som orsak till sömnstörning bör uteslutas. Icke-farmakologisk behandling, till exempel fysisk aktivitet, bör prövas. Studier hos äldre indikerar en betydlig risk för oönskade effekter såsom kognitiva störningar och dagtrötthet.

Gruppen sömnmedel är generellt associerade med ökad risk för fall. Uppföljning av behandlingseffekten i förhållande till biverkningar är därför viktig. Sträva efter intermittent behandling och undvik långtidsbehandling.

Samtidig användning av opioider och bensodiazepiner eller andra läkemedel med sederande effekt bör undvikas.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Zopiklon är miljöklassificerat. 

Motivering

Zopiklon har medellångverkande effekt och mer gynnsam biverkningsprofil än andra substanser i samma preparatgrupp.


Utredningsmaterial och referenser

  1. SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering. Demenssjukdomar. SBU Rapport 2006. 
  2. Glass J, Lanctôt KL, Herrmann N, Sproule BA, Busto UE. Sedative hypnotics in older people with insomnia: meta-analysis risks and benefits. BMJ. 2005 Nov 19;331(7526):1169. PubMed. 
  3. Berry SD, Lee Y, Cai S, Dore DD. Nonbenzodiazepine sleep medication use and hip fractures in nursing home residents. JAMA Intern Med. 2013 May 13;173(9):754-61. PubMed
  4. Kolla BP. Zolpidem is independently associated with increased risk of inpatient falls. J Hosp Med. 2013 Jan;8(1):1-6. PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa