Tillbaka

paracetamol
Paracetamol …, Alvedon, Oparap, Pamol, Panodil, Parapo

2019-12-11 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Nociceptiv smärta.

Förbehåll / Kommentar

Rekommenderad maxdos till äldre är 1 gram 3 gånger dagligen vilket främst är baserat på klinisk erfarenhet. Doseringen av paracetamol bör utvärderas kontinuerligt och dosen sänkas när det akuta smärttillståndet så tillåter. Lägre dos än 3 gram dagligen är ofta tillräckligt. Vid nedsatt njurfunktion, eGFR<50 ml/min, är rekommenderad maxdos 500mg x 4.

Vid överdos kan levertoxiska metaboliter ansamlas. Acetylcystein är antidot. Samtidig behandling med acetylcystein i terapeutiska doser påverkar inte den analgetiska effekten av paracetamol.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Paracetamol är miljöklassificerat.

Motivering

Paracetamol är förstahandsval vid lindrig nociceptiv smärta hos äldre baserat på lång klinisk erfarenhet. Vid rekommenderade doser har paracetamol få biverkningar. Dokumenterad smärtlindrande effekt. NNT (number needed to treat) för postoperativ smärta med 1 000 mg paracetamol är 3,6 (3,2–4,1). Kombination med till exempel ibuprofen resulterar i en bättre effekt vid akut smärta än preparaten var för sig. Kombination paracetamol och ibuprofen har i en randomiserad studie av patienter med akut smärta (frakturer) visats ge likvärdig effekt vid 2 timmar, som kombinationen paracetamol och opioder. Kliniska studier talar för att effekten av paracetamol vid långvarig muskuloskeletal smärta är svag på gruppnivå. Vid behandling av artrossmärta minskar paracetamol smärtintensiteten med 4 av 100, placebokorrigerat. Vissa patienter med muskuloskeletal smärta kan dock få god lindring.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Paracetamol översikt: Hyllested M, Jones S, Pedersen JL, Kehlet H. Comparative effect of paracetamol, NSAIDs or their combination in postoperative pain management: a qualitative review. Br J Anaesth 2002;88:199-214. PubMed
  2. Towheed T, Maxwell L, Judd M, Catton M, Hochberg MC, Wells GA. Acetaminophen for osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2009. PubMed
  3. Ong CK, Seymour RA, Lirk P, Merry AF. Combining paracetamol (acetaminophen) with nonsteroidal antiinflammatory drugs: a qualitative systematic review of analgesic efficacy for acute postoperative pain. Anesth Analg. 2010 Apr 1;110(4):1170-9. PubMed
  4. Machado GC, Maher CG, Ferreira PH, Pinheiro MB, Lin CW, Day RO et al. Efficacy and safety of paracetamol for spinal pain and osteoarthritis: systematic review and meta-analysis of randomised placebo controlled trials. BMJ. 2015 Mar 31;350:h1225. PubMed
  5. Moore RA, Derry S, Aldington D, Wiffen PJ.Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults - an overview of Cochrane reviews. Cochrane Database Syst Rev. 2015 Sep 28;(9):CD008659. PubMed
  6. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28(3):23–53.
  7. Chang et al. Effect of a Single Dose of Oral Opioid and Nonopioid Analgesics on Acute Extremity Pain in the Emergency Department: A Randomized Clinical Trial. JAMA 2017 PubMed

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa