Tillbaka

oxikodon
Oxikodon Depot …, Oxyconta Depot, Oxycontin

2019-12-11 Expertgrupp äldres hälsa

Beslut

Kvarstår

Indikation

Opioidkänslig smärta

Förbehåll / Kommentar

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats eller ansvaret, inklusive behandlingsplan, övertagits av en kollega.

Gynnsam effekt av opioidbehandling har främst dokumenterats vid cancerrelaterad smärta och postoperativ smärta. Icke cancerrelaterad långvarig smärta (exempelvis artros, reumatiska sjukdomar, omfattande degenerativa förändringar samt tillstånd efter trauma och komplicerade operationer) är mycket vanligt hos äldre och där kan opioider i undantagsfall ha en plats i behandlingen. Ofta är icke-cancerrelaterad långvarig smärta inte opioidkänslig, varför noggrann uppföljning och utvärdering av behandlingen är nödvändig. Individanpassad dosering ökar förutsättningarna för god effekt och minskar risken för biverkningar, bland annat sedering, kognitiva störningar och urinretention. Rekommenderad startdos av långverkande oxikodon till äldre är 5 mg 2 gånger dagligen. Utvärdera effekt och biverkningar kontinuerligt - om behandlingsmålen inte uppnås ska läkemedlet trappas ut. Plasmakoncentrationen av oxikodon är högre hos patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance <60 ml/min) jämfört med patienter med normal njurfunktion och dosen bör reduceras. Behandling vid icke-akut smärta kan inledas med låg dos långverkande oxikodon utan föregående dostitrering med kortverkande oxikodon. Kortverkande oxikodon kan användas vid smärtgenombrott hos patienter som får långverkande oxikodon. Profylax mot illamående kan övervägas under några dagar. Profylax mot förstoppning ges under hela behandlingsperioden.

Samtidig användning av opioider och bensodiazepiner eller andra läkemedel med sederande effekt bör undvikas.

Alla opioider medför beroenderisk.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept. Observera att alla förpackningar med långverkande oxykodon är märkta med "depottablett" för att undvika förväxling med kortverkande oxykodon.

Miljörisk vid användning av oxikodon kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Som grupp är effekten av opioidanalgetika jämförbar, men på individnivå kan det finnas skillnader i effekt och biverkningar mellan oxikodon och morfin. Det kan vara av värde att kunna byta mellan olika opioidpreparat. En fördel för oxikodon jämfört med morfin är att behovet av dosanpassning vid nedsatt njurfunktion är något lägre och att biotillgängligheten är högre. Oralt oxikodon och oralt morfin är inte helt ekvipotenta. För ekvieffektiva doser vid opioidbyte, se Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation 2017, tabell III, sid 42.  

Effekten av en engångsdos oxikodon 10 mg plus paracetamol 650 mg, uttryckt som NNT är 2,7 (2,4 till 3,2), vilket är jämförbart med 400 mg ibuprofen.


Utredningsmaterial och referenser

 1. Bluementhal S, Min K, Marquardt M, Borgeat A.
  Postoperative intravenous morphine consumption, pain scores, 
  and side effects with perioperative oral controlled-release oxycodone after lumbar discectomy.
  Postoperative intravenous morphine consumption, pain scores, and side effects with perioperative oral controlled-release oxycodone after lumbar discectomy. Anesth Analg. 2007 Jul;105(1):233-7. PubMed
 2. Gaskell H, Derry S, Moore RA, McQuay HJ, Cochrane Single dose oral oxycodone and oxycodone plus paracetamol (acetaminophen) for acute postoperative pain in adults (Review), Cochrane Database Syst Rev. 2009 Jul 8;(3). PubMed
 3. e Beer Jde V, Winemaker MJ, Donnelly GA, Miceli PC, Reiz JL, Harsanyi Z et al. Efficacy and safety of controlled-release oxycodone and standard therapies for postoperative pain after knee or hip replacement. Can J Surg. 2005 Aug;48(4):277-83. PubMed
 4. Moore RA, Derry S, McQuay HJ, Wiffen PJ Single dose oral analgesics for acute postoperative pain in adults (Review), Cochrane Database Syst Rev. 2011 Sep 7;(9). PubMed 
 5. Franklin GM1; American Academy of Neurology. Opioids for chronic noncancer pain: a position paper of the American Academy of Neurology. Neurology. 2014 Sep 30;83(14):1277-84. PubMed
 6. Dowell D, Haegerich TM, Chou R. CDC Guideline for Prescribing Opioids for Chronic Pain--United States, 2016. JAMA. 2016 Apr 19;315(15):1624-45. PubMed
 7. Läkemedelsverket. Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna – behandlingsrekommendation. Information från Läkemedelsverket 2017;28(3):23–53.

Bedömning utförd av

Expertgrupp äldres hälsa