Vaccination av gravida

Se Vaccinationer, Infpreg. Att ta ställning till om ett vaccin skall ges under graviditet kräver en sedvanlig bedömning av nytta och risker. Nyttan är att skydda den gravida kvinnan mot befarad smitta och infektion. Vaccination av en gravid kvinna kan ibland även rekommenderas även för att skydda hennes kommande spädbarn mot infektion.

Vaccination mot influensa för gravida

Vaccination av gravida skyddar framför allt kvinnan mot svår sjukdom och behov av intensivvård och rekommenderas från vecka 17, men så länge inte influensasäsongen startat kan vaccinationen senareläggas. Gravida med underliggande kroniska sjukdomar ska däremot vaccineras så snart som möjligt under influensasäsong, även om detta sker innan vecka 17. Vaccinationen skyddar också det nyfödda barnet mot influensa under de första 3-4 levnadsmånaderna. Se Influensavaccination av gravida, Folkhälsomyndigheten.