Nociceptiv smärta

.

.

Vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation.

Paracetamol

Paracetamol …, Alvedon Oparap
Pamol
Panodil
Paracut
Parapo

Paracetamol kan kombineras med såväl COX-hämmare som opioider.

COX-hämmare (NSAID)

Lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

I första hand

Naproxen ..., Alpoxen Pronaxen

I andra hand

Ibuprofen ..., Brufen Ibumax
Ibumetin
Ipren
Brufen Retard

Högsta rekommenderade dos är 1 200 mg per dygn till vuxna.

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA), Janusinfo. Vid lågdos-ASA-behandling, kombinera med annan COX-hämmare.

För behandling med COX-hämmare (NSAID) hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel. 

För ulcusprofylax vid behandling med COX-hämmare se Ulcusprofylax i avsnittet Matsmältningsorgan.

Vid lågdos-ASA-behandling,
kombinera med annan COX-hämmareVid lågdos-ASA-behandling,kombinera med annan COX-hämmare.

Kombinationspreparat - endast för korttidsbruk

Till patienter som inte tolererar COX-hämmare.

KODEIN + PARACETAMOL
Ett svårdoserat preparat med marginellt bättre analgetisk effekt än
paracetamol. Undvik behandling av patient med psykiatrisk samsjuklighet
eller risk för opioidberoende.

KODEIN + PARACETAMOL
Ett svårdoserat preparat med marginellt bättre analgetisk effekt än paracetamol. Undvik behandling till patient med psykiatrisk samsjuklighet eller risk för opioidberoende.

Paracetamol/Kodein …, Altermol Citodon
Panocod

Kodein i sig är inte analgetiskt utan effekten beror på omvandling till
morfin som sker i varierande grad. Hos flertalet omvandlas cirka
10 procent av kodeinet till morfin. Hos några omvandlas nästan allt
kodein till morfin medan vissa inte får någon omvandling alls.

Kodein rekommenderas inte alls till barn (<18 år), kvinnor som ammar
och äldre.

Specialiserad vård

För parenteralt bruk

Toradol
Paracetamol Fresenius Kabi

inf

Intravenöst paracetamol används endast om paracetamol har
betydelsefull effekt när annat administreringssätt inte är möjligt.

Opioidanalgetika

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats, eller ansvaret inklusive behandlingsplan övertagits och bekräftats av kollega.   

All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat inklusive kodein medför risk för beroende. 

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats, eller ansvaret inklusive behandlingsplan överlämnats till kollega.
All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat inklusive kodein
medför risk för beroende. Opioider har i de flesta fall ingen plats vid
långvarig icke-cancerrelaterad smärta.
Vid akut smärta är målet främst smärtlindring men vid längre tids opioidbehandling eftersträvas företrädesvis förbättrad funktion och livskvalitet. Om dessa behandlingsmål inte uppnås ska behandlingen avslutas.
Vid akut smärta ska minsta möjliga förpackning förskrivas utifrån planerad behandlingstid. Behandling vid akut smärta kan i flertalet fall avslutas inom 3 till 5 dygn. 

Akut smärta - endast för korttidsbruk

Som basbehandling ges paracetamol i kombination med COX-hämmare. Opioidbehandling vid akut smärta kan i flertalet fall avslutas inom 3–5 dygn och bör inte pågå längre än 2 veckor vid ett och samma smärttillstånd. Efter 2 veckors behandling ökar risken för beroendeutveckling. Kvarstående smärta under längre tid, efter exempelvis operation, motiverar sällan opioidbehandling.

I första hand

Morfin …

kortverkande, tablett, inj, mixtur

Dolcontin

långverkande, depottablett, depotgranulat

I andra hand - när morfin inte tolereras

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, inj, mixtur

Oxikodon Depot ..., Oxycontin

långverkande, depottablett

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta

En smärtanalys är grunden för behandlingen. Icke farmakologiska behandlingsalternativ, som till exempel strukturerad träning/fysisk aktivitet och/eller TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), ska övervägas.  

Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt är ovanlig och risken för biverkningar är stor. 
Opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta; www.janusinfo.se, www.viss.nu
Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; www.lakemedelsverket.se.  
Se även opioidanalgetika i kapitlet Äldre och läkemedel. 

Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt är ovanlig och risken för biverkningar är stor. 

Opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta; Viss
Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; Läkemedelsverket  

Se även opioidanalgetika i kapitlet Äldre och läkemedel. 

Cancerrelaterad smärta

Basbehandling med paracetamol eventuellt i kombination med COX-hämmare bör övervägas.

Morfin …

kortverkande, tablett, inj, mixtur

Dolcontin

långverkande, depottablett, depotgranulat

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, inj, mixtur

Oxikodon Depot ..., Oxycontin

långverkande, depottablett

Specialiserad vård

När peroral opioidbehandling inte är lämplig

Fentanyl …, Durogesic Matrifen

plåster

Specialiserad vård

När infusion av morfin eller oxikodon medför för stor volym

Palladon

inf

Se även Smärtbehandling med transdermalt fentanyl, Janusinfo.

Smärtbehandling hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

Opioidinducerad förstoppning

Profylaktisk behandling mot förstoppning ska övervägas från första behandlingsdagen.

Basbehandling

Osmotiskt aktiva medel

Lacrofarm, Laxido Apelsin Laximyl
Laxiriva
Movicol
Moxalole
Omnicol

Tilläggsbehandling

Motorikstimulerande laxantium vid behov

Cilaxoral

Se även Opioidreceptorantagonister vid opioidinducerad förstoppning(OIBD), Janusinfo

Opioidinducerat illamående

Profylaktisk behandling mot illamående bör övervägas från första behandlingsdagen. När illamåendet upphör, vanligen inom 7–14 dagar, kan försök till nedtrappning göras.

Postafen

Utsättning av opioider

För att minska risken för abstinenssymtom vid utsättning efter längre tids behandling bör opioider som regel trappas ut.
Se Rekommendationer för utsättning av opioider, Janusinfo.