Smärta och inflammation

 

All smärtbehandling ska utvärderas fortlöpande och behandlingen omprövas om behandlingsmålet inte nås. Lägsta effektiva dos av läkemedel ska användas. Läkemedel utgör ofta endast en del av smärtbehandlingen. Icke-farmakologisk behandling och fysisk aktivitet är viktigt, inte minst vid långvarig smärta.

Smärtbehandling hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

Migrän hos vuxna, se avsnittet Neurologi.

Migrän hos barn och ungdomar, se avsnittet Neurologi.

.

.

Vävnadsskadesmärta, med eller utan inflammation.

Paracetamol

Paracetamol …, Alvedon Oparap
Pamol
Panodil
Paracut
Parapo

Paracetamol kan kombineras med såväl COX-hämmare som opioider.

COX-hämmare (NSAID)

Lägsta effektiva dos och kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

I första hand

Naproxen ..., Alpoxen Pronaxen

I andra hand

Ibuprofen ..., Brufen Ibumax
Ibumetin
Ipren
Brufen Retard

Högsta rekommenderade dos är 1 200 mg per dygn till vuxna.

Ibuprofen kan motverka den antitrombotiska effekten av acetylsalicylsyra (ASA), Janusinfo. Vid lågdos-ASA-behandling, kombinera med annan COX-hämmare.

För behandling med COX-hämmare (NSAID) hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel. 

För ulcusprofylax vid behandling med COX-hämmare se Ulcusprofylax i avsnittet Matsmältningsorgan.

Vid lågdos-ASA-behandling,
kombinera med annan COX-hämmareVid lågdos-ASA-behandling,kombinera med annan COX-hämmare.

Kombinationspreparat - endast för korttidsbruk

Till patienter som inte tolererar COX-hämmare.

KODEIN + PARACETAMOL
Ett svårdoserat preparat med marginellt bättre analgetisk effekt än
paracetamol. Undvik behandling av patient med psykiatrisk samsjuklighet
eller risk för opioidberoende.

KODEIN + PARACETAMOL
Ett svårdoserat preparat med marginellt bättre analgetisk effekt än paracetamol. Undvik behandling till patient med psykiatrisk samsjuklighet eller risk för opioidberoende.

Paracetamol/Kodein …, Altermol Citodon
Panocod

Kodein i sig är inte analgetiskt utan effekten beror på omvandling till
morfin som sker i varierande grad. Hos flertalet omvandlas cirka
10 procent av kodeinet till morfin. Hos några omvandlas nästan allt
kodein till morfin medan vissa inte får någon omvandling alls.

Kodein rekommenderas inte alls till barn (<18 år), kvinnor som ammar
och äldre.

Specialiserad vård

För parenteralt bruk

Toradol
Paracetamol Fresenius Kabi

inf

Intravenöst paracetamol används endast om paracetamol har
betydelsefull effekt när annat administreringssätt inte är möjligt.

Opioidanalgetika

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats, eller ansvaret inklusive behandlingsplan övertagits och bekräftats av kollega.   

All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat inklusive kodein medför risk för beroende. 

Den läkare som inleder en opioidbehandling har det fortsatta behandlingsansvaret tills behandlingen avslutats, eller ansvaret inklusive behandlingsplan överlämnats till kollega.
All smärta är inte opioidkänslig och samtliga preparat inklusive kodein
medför risk för beroende. Opioider har i de flesta fall ingen plats vid
långvarig icke-cancerrelaterad smärta.
Vid akut smärta är målet främst smärtlindring men vid längre tids opioidbehandling eftersträvas företrädesvis förbättrad funktion och livskvalitet. Om dessa behandlingsmål inte uppnås ska behandlingen avslutas.
Vid akut smärta ska minsta möjliga förpackning förskrivas utifrån planerad behandlingstid. Behandling vid akut smärta kan i flertalet fall avslutas inom 3 till 5 dygn. 

Akut smärta - endast för korttidsbruk

Som basbehandling ges paracetamol i kombination med COX-hämmare. Opioidbehandling vid akut smärta kan i flertalet fall avslutas inom 3–5 dygn och bör inte pågå längre än 2 veckor vid ett och samma smärttillstånd. Efter 2 veckors behandling ökar risken för beroendeutveckling. Kvarstående smärta under längre tid, efter exempelvis operation, motiverar sällan opioidbehandling.

I första hand

Morfin …

kortverkande, tablett, inj, mixtur

Dolcontin

långverkande, depottablett, depotgranulat

I andra hand - när morfin inte tolereras

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, inj, mixtur

Oxikodon Depot ..., Oxycontin

långverkande, depottablett

Långvarig icke-cancerrelaterad smärta

En smärtanalys är grunden för behandlingen. Icke farmakologiska behandlingsalternativ, som till exempel strukturerad träning/fysisk aktivitet och/eller TENS (transkutan elektrisk nervstimulering), ska övervägas.  

Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt är ovanlig och risken för biverkningar är stor. 
Opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta; www.janusinfo.se, www.viss.nu
Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; www.lakemedelsverket.se.  
Se även opioidanalgetika i kapitlet Äldre och läkemedel. 

Opioider har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt är ovanlig och risken för biverkningar är stor. 

Opioidbehandling vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta; Viss
Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; Läkemedelsverket  

Se även opioidanalgetika i kapitlet Äldre och läkemedel. 

Cancerrelaterad smärta

Basbehandling med paracetamol eventuellt i kombination med COX-hämmare bör övervägas.

Morfin …

kortverkande, tablett, inj, mixtur

Dolcontin

långverkande, depottablett, depotgranulat

Oxycodone ..., Oxynorm

kortverkande, kapsel, tablett, inj, mixtur

Oxikodon Depot ..., Oxycontin

långverkande, depottablett

Specialiserad vård

När peroral opioidbehandling inte är lämplig

Fentanyl …, Durogesic Matrifen

plåster

Specialiserad vård

När infusion av morfin eller oxikodon medför för stor volym

Palladon

inf

Se även Smärtbehandling med transdermalt fentanyl, Janusinfo.

Smärtbehandling hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

Opioidinducerad förstoppning

Profylaktisk behandling mot förstoppning ska övervägas från första behandlingsdagen.

Basbehandling

Osmotiskt aktiva medel

Lacrofarm, Laxido Apelsin Laximyl
Laxiriva
Movicol
Moxalole
Omnicol

Tilläggsbehandling

Motorikstimulerande laxantium vid behov

Cilaxoral

Se även Opioidreceptorantagonister vid opioidinducerad förstoppning(OIBD), Janusinfo

Opioidinducerat illamående

Profylaktisk behandling mot illamående bör övervägas från första behandlingsdagen. När illamåendet upphör, vanligen inom 7–14 dagar, kan försök till nedtrappning göras.

Postafen

Utsättning av opioider

För att minska risken för abstinenssymtom vid utsättning efter längre tids behandling bör opioider som regel trappas ut.
Se Rekommendationer för utsättning av opioider, Janusinfo.

Nociplastisk smärta uppstår till följd av förändrad nociception i avsaknad av såväl tecken på vävnadsskada, som skada eller sjukdom i det somatosensoriska nervsystemet. Enbart läkemedelsbehandling är sällan framgångsrik vid nociplastisk och generaliserad smärta, t.ex. fibromyalgi. Individuellt anpassad konditions- och styrketräning kan minska smärtan och öka funktionen. Om läkemedelsbehandling anses indicerad kan amitriptylin prövas inom ramen för en multiprofessionell handläggning i team.

Hälsosamma levnadsvanor

• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommenderad fysisk aktivitet vid fibromyalgi; fyss.

 

.

Amitriptylin …, Saroten

Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Vanlig dygnsdos är
10–50 mg. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet.

TENS (transkutan elektrisk nervstimulering) kan övervägas vid perifer neuropatisk smärta hos patienter som inte besväras av beröringsutlöst smärta (dynamisk mekanisk allodyni). Läkemedelsrekommendationen avser perifer (t.ex. diabetespolyneuropati, postherpetisk neuralgi) och central (t.ex. efter stroke) neuropatisk smärta.

I första hand

Amitriptylin …, Saroten

Börja med 10 mg till natten, öka långsamt till avsedd effekt. Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre. Överväg behandling mot muntorrhet. 

I andra hand

Duloxetin ..., Aritavi Cymbalta
Gabapentin 1A Farma, Gabapentin Sandoz

Se även Smärtbehandling hos äldre, Neuropatisk smärta i avsnittet Äldre och läkemedel

Neuropatisk smärta; Viss

Läkemedelsbehandling av långvarig smärta hos barn och vuxna; Läkemedelsverket

Tegretol
Tegretal Retard
, Tegretol Retard

Individer med sydostasiatiskt ursprung ska genotypas för HLA-B*1502 före insättning då risken för Stevens-Johnsons syndrom är kraftigt förhöjd vid denna genotyp.

 

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.

•   Fysisk aktivitet ger lägre sjukdomsaktivitet.
•   Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken för komorbiditet. Erbjud     stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar, Socialstyrelsen

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.
• Fysisk aktivitet, särskilt styrketräning, ger lägre sjukdomsaktivitet.
• Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken förkomorbiditet. Erbjud stödjande insats. Nikotinberoende, se avsnittet Psykiatri

COX-hämmare (NSAID)

I första hand

Naproxen ..., Alpoxen Pronaxen

I andra hand

Vid otillräcklig effekt

Orudis Retard

Vid ökad risk för gastrointestinala biverkningar

Celecoxib ..., Celebra

För behandling med COX-hämmare (NSAID) hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel. 

För ulcusprofylax vid behandling med COX-hämmare se Ulcusprofylax i avsnittet Matsmältningsorgan.

Steroider

STEROID FÖR INTRA- OCH EXTRAARTIKULÄR INJEKTION

Hälsosamma levnadsvanor
Vid inflammatoriska ledsjukdomar är levnadsvanor mycket viktiga.
• Fysisk aktivitet, särskilt styrketräning, ger lägre sjukdomsaktivitet.
• Rökning ger sämre behandlingsresultat och ökar risken för
komorbiditet.
Erbjud stödjande insats. Nikotinberoende sid 112
Depo-Medrol
Depo-Medrol cum lidocain

STEROID FÖR INTRAARTIKULÄR INJEKTION

Lederlon, Lederspan Trica

PERORAL STEROID

Vid specifika inflammatoriska tillstånd, till exempel polymyalgia reumatica.

Prednisolon ...

Vid steroidbehandling, vidta åtgärder för prevention av osteoporos. Se avsnittet Osteoporos.

Specialiserad vård

Reumatoid artrit, psoriasisartrit och ankyloserande spondylit

Methotrexate ..., Metotab

tablett

Metoject, Metotrexat Ebb
Metojectpen

inj

TNF-HÄMMARE

Humira
Enbrel
Inflectra

Kombination av TNF-hämmare och metotrexat rekommenderas.

Se även
Reumatoid artrit; Viss
Psoriasisartrit; Viss
Ankyloserande spondylit (AS) – Bechterews sjukdom; Viss

 

Hälsosamma levnadsvanor

• Minimera intaget av alkohol, särskilt öl och sprit, samt minska intaget av rött kött och   skaldjur.
• Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg FaR.
• Överviktiga patienter bör gå ner i vikt.

Akut behandling

Vid behandling av akut gikt är COX-hämmare, kortison och kolkicin effektmässigt likvärdiga alternativ. Val av behandling styrs av patientens ålder, komorbiditet (som hjärt-kärlsjukdom eller njursjukdom) och övrig medicinering.

Naproxen …, Alpoxen Pronaxen
Prednisolon ...
Depo-Medrol

inj

Kolkicin ..., Colrefuz

Profylax

Allopurinol …, Zyloric

Se även Gikt, Viss.

Läkemedelsbehandling av gikt, Läkemedelsverket

Läkemedelsbehandling av gikt – behandlingsrekommendation;
www.lakemedelsverket.se