Tillbaka

zopiklon**
Zopiklon …, Imovane

2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sömnstörningar

Förbehåll / Kommentar

Målet för behandling är att minska dagtröttheten.


Sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar. Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Förskriv minsta förpackning och undvik iterering. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling.

Risk för tolerans- och beroendeutveckling kan finnas. Ett flertal mindre vanliga psykiska biverkningar förekommer, som exempelvis hallucinationer, minnesbortfall och konfusion.

Barn: Kunskapsunderlaget för behandling av barn är relativt bristfälligt. Viss klinisk erfarenhet finns för kortvarig användning vid insomningssvårigheter.


Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.


Zopiklon är miljöklassificerat.

Motivering

Zopiklon är ett sömnläkemedel som är besläktat med benzodiazepiner. I likhet med dessa finns det en viss risk för beroende och behandlingstiden bör begränsas. I en randomiserad studie på 1507 patienter under 45 dagar resulterade zopiklon 7,5 mg i ett förbättrat välmående under dagen jämfört med placebo [2]. En tvåveckorsstudie där zopikon 7,5 mg jämfördes med nitrazepam 5 mg resulterade i likande effekt och det förelåg inga skillnader avseende insomningstid eller skattning av sömn eller tidigt uppvaknande. 

Underskattade läkemedelsmetaboliska interaktioner förekommer troligen, se gärna under rubriken Janusmed interaktioner och riskprofil på Janusinfo.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt, juni 2010. SBU-rapport nr: 199 
  2. Hajak G, Clarenbach P, Fischer W, Haase W, Rüther E. Zopiclone improves sleep quality and daytime well-being in insomniac patients: comparison with triazolam, flunitrazepam and placebo. Int Clin Psychopharmacol. 1994 Winter;9(4):251-61. PubMed
  3. Anderson AA. Zopiclone and nitrazepam: a multicenter placebo controlled comparative study of efficacy and tolerance in insomniac patients in general practice. Sleep. 1987;10 Suppl 1:54-62. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar