Tillbaka

propiomazin*
Propavan

2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sömnstörningar

Förbehåll / Kommentar

Målet för behandlingen är att minska dagtröttheten.

Sömnhygieniska insatser och KBT är förstahandsval vid sömnstörningar. Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling.

Biverkningspotentialen är inte oväsentlig. Medlet kan liksom övriga fentiazinderivat ge dagtrötthet, muntorrhet, konfusion och extrapyramidala biverkningar (till exempel akatisi). Detta bör särskilt beaktas vid behandling av sömnproblem hos äldre.

Evidensläget för antihistaminer som sömnmedel till barn och ungdomar är bristfälligt.

Propiomazin är miljöklassificerat.

Motivering

Propiomazin är ett fentiazinderivat som har använts som sömnläkemedel sedan 1960-talet. I likhet med andra läkemedel i denna grupp har propiomazin antikolinerga och antihistaminerga effekter. Rekommendationen baseras primärt på en lång erfarenhet och avsaknaden av risk för beroende. Halveringstiden är 9 timmar och det finns en risk för dagtrötthet. Endast två placebokontrollerade studier på den aktuella indikationen återfinns i PubMed [2] och [3]. Endast studien från Viukari 1984 [3] är relevant på den aktuella indikationen. I den randomiserade studien på 40 äldre patienter i 80-årsåldern medförde propiomazin 25 mg, prometazin 25 mg eller diazepam 5 mg en minskning av sömnlatensen i alla grupper. Propiomazin minskade även antalet nattliga uppvaknanden. I en randomiserad studie på 135 patienter i 60-årsåldern med sömnbesvär jämfördes propiomazin 25 mg med zopiklon 5 mg [4]. Avseende flera effektparametrar hade zopiklon en statististiskt signifikant bättre effekt, men data anges ej. Avseende frågan om man somnade under dagen förelåg ingen skillnad mellan grupperna.

Ingen risk för beroende.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt, juni 2010. SBU-rapport nr: 199
  2. Elliott HW, Fisher CW, de Lappe A, Davis K, Botnik E. Propiomazine, pentobarbital, hydroxyzine, and placebo: double-blind comparison of sedative effects. Anesthesiology. 1969 Sep;31(3):233-6. PubMed
  3. Viukari M, Miettinen P. Diazepam, promethazine and propiomazine as hypnotics in elderly inpatients. Neuropsychobiology. 1984;12(2-3):134-7. PubMed
  4. Dehlin O, C. Bengtsson and B. Rubin, A comparison of zopiclone and propiomazine as hypnotics in outpatients: a multicentre, double-blind, randomized, parallel-group comparison of zopiclone and propiomazine in insomniacs. Curr Med Res Opin, 1997. 13(10): p. 565-72. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar