Tillbaka

escitalopram
Escitalopram …, Cipralex

2018-12-12 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Tvångssyndrom - I andra hand

Förbehåll / Kommentar

Om man tidigare fått effekt av ett annat preparat bör detta väljas.

Barn och ungdom: Är rekommenderat även för barn och ungdom. Läkemedelsbehandling ska skötas inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Rekommenderad max dos till äldre är 10 mg per dygn på grund av dosberoende QT-förlängning vilket kan leda till allvarlig hjärtrytmrubbning.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Escitalopram är miljöklassificerat. Escitalopram bedöms vara miljöbelastande. För åtgärdsförslag för minskade utsläpp, se förteckning över miljöbelastande läkemedel.

Få läkemedel vid tvångssyndrom har liten miljöpåverkan. Ur ett medicinskt perspektiv är SSRI att betrakta som basläkemedel vid läkemedelsbehandling av tvångssyndrom.

Motivering

Doseringen är enkel med escitalopram genom att den optimala dosen 10 mg kan sättas in direkt vilket medger snabbare utvärdering av effekt och vid behov utsättning av läkemedlet, än till exempel för SNRI. Bättre biverkningsprofil och relativt liten interaktionsrisk.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Läkemedelsverket. Escitalopram – sänkt maxdos för äldre rekommenderas. Nyhet 2011-11-24
  2. Ipser JC, Stein DJ, Hawkridge S, Hoppe L. Pharmacotherapy for anxiety disorders in children and adolescents. Database of Systematic Reviews 2009, Issue 3. Art. No.: CD005170. DOI: 10.1002/14651858.CD005170.pub2. PubMed
  3. Läkemedelsverket. Depression, ångestsyndrom och tvångssyndrom hos barn och vuxna. Information från Läkemedelsverket 2016;27(6):26–59. Behandlingsrekommendation 2016.
  4. Socialstyrelsen. Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom 2017
  5. Psykiatristöd

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar