Tillbaka

anastrozol
Anastrozol …, Anastelb, Arimidex

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd onkologiska och hematologiska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Bröstcancer

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Anastrozol är miljöklassificerat.

Motivering

Adjuvant behandling med anastrozol vid estrogenreceptor-positiv bröstcancer leder till en absolut reduktion av recidiv med 4,3 procent (Numbers needed to treat (NNT) = 23,3) jämfört med tamoxifen efter 10 års uppföljning [1,2]. Studien har dock inte visat någon signifikant skillnad i den totala överlevnaden mellan behandlingsarmarna.

En metaanalys av randomiserande studier jämförande 5-års aromatashämmare vs 5-års tamoxifen som adjuvant behandling av ER-positiv bröstcancer utförd av Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG) visar att aromatashämmare förbättrar 10-års bröstcancerspecifika överlevnaden med cirka 30 procent jämfört med tamoxifen (2,1% absolut förbättring) och cirka 40 procent jämfört med ingen endokrin behandling [3]. 

De viktigaste parametrarna i bedömningen av effekten av aromatashämmare är den absoluta och relativa minskningen av mortaliteten och recidiv av bröstcancer. Man bör även ta hänsyn till bieffekter av behandlingen och dess påverkan av livskvaliteten samt till hälsoekonomiska aspekter. Jämförelse med tamoxifen är relevant.

Det finns ett flertal jämförande studier mellan aromatashämmare och tamoxifen, exempelvis [4]. De tre aromatashämmare som finns tilllgängliga i Sverige (anastrozol, letrozol och exemestan) anses likvärdiga, men anastrozol och letrozol har det lägsta priset och rekommenderas därför. Både anastrozol och letrozol är väl beprövade och har använts som behandling av bröstcancer sedan mitten av 1990-talet.

Flera hälsoekonomiska analyser inom ramen för ATAC-studien har visat att anastrozol är en kostnadseffektiv behandling jämfört med tamoxifen.

Preparatet rekommenderas inte till barn. Det föreligger inga särskilda restriktioner för äldre.

Behandling med aromatashämmare är inte studerat vid manlig bröstcancer. Eftersom östrogen hos män produceras även i testes är aromatashämmare sannolikt en suboptimal behandling för män med bröstcancer.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Baum M, Budzar AU, Cuzick J, Forbes J, Houghton JH, Klijn JG et al. Anastrozole alone or in combination with tamoxifen versus tamoxifen alone for adjuvant treatment of postmenopausal women with early breast cancer: first results of the ATAC randomised trial. The Lancet 2002;359:2131-39. PubMed
  2. Cuzick J, Sestak I, Baum M, Buzdar A, Howell A, Dowsett M et al. Effect of anastrozole and tamoxifen as adjuvant treatment for early-stage breast cancer: 10-year analysis of the ATAC trial. Lancet Oncol. 2010;11:1135-41. PubMed
  3. Early Breast Cancer Trialists' Collaborative Group (EBCTCG). Aromatase inhibitors versus tamoxifen in early breast cancer: patient-level meta-analysis of the randomised trials. Lancet 2015;386(10001):1341-1352. PubMed
  4. Goss PE, Ingle JN, Pritchard KI, Ellis MJ, Sledge GW, Budd GT, et al. Exemestane versus anastrozole in postmenopausal women with early breast cancer: NCIC CTG MA.27--a randomized controlled phase III trial. J Clin Oncol 2013;31(11):1398-404. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för onkologiska och hematologiska sjukdomar