Stroke

.

.


Hälsosamma levnadsvanor

Viktiga livsstilsfaktorer för både primär- och sekundärprevention av TIA/stroke:

•   Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om
    Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•   Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.
•   Medelhavsdiet har visats minska risken för stroke.
•   Regelbunden fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet vid stroke, Fyss. Överväg FaR.

Det är viktigt med välreglerat blodtryck och god metabol kontroll avseende BMI, bukfetma, blodsocker och blodfetter.

Vid förmaksflimmer ska antikoagulantiabehandling alltid övervägas. Se Tromboemboliprofylax vid Förmaksflimmer, förmaksfladder i avsnittet Hjärta och kärl.

Se även Farmakologisk behandling av stroke hos vuxna, Janusinfo.

Vid misstanke om TIA/stroke ska undersökning och utredning ske akut på sjukhus. Ju snabbare behandling, till exempel trombolys och/eller trombektomi, desto bättre effekt. Trombolysbehandling kan ges inom 4,5 timmar efter symtomdebut, trombektomi kan vara effektivt även senare. Även om det gått mer än 4,5 timmar, eller om exakt insjuknandetidpunkt är okänd, är det viktigt att patienten kommer till akutsjukvård snarast.

Specialiserad vård

Trombolys vid ischemisk stroke

Behandling påbörjas så snart som möjligt, men senast inom 4,5 timmar
efter symtomdebut och om villkoren för trombolys är uppfyllda.

Actilyse

Specialiserad vård

Akut antitrombotisk behandling

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

300 - 500 mg som laddningsdos

Om trombolys/trombektomi inte är aktuellt ska acetylsalicylsyra ges snarast efter att intracerebral blödning har uteslutits radiologiskt. Efter trombolys ska acetylsalicylsyra ges först efter att intracerebral blödning uteslutits radiologiskt 24 timmar efter trombolysen. Om administrering per os eller via sond inte är möjligt kan rektal beredning användas (acetylsalicylsyra, extempore). Vid överkänslighet mot acetylsalicylsyra är klopidogrel ett alternativ, laddningsdosen är då 600 mg.

Dubbel trombocythämning med acetylsalicylsyra och klopidogrel under en begränsad tid (21-90 dagar) i akutskedet till patienter med etablerad arteriosklerotisk sjukdom har viss dokumentation.

Se även Dubbel trombocythämning vid TIA/ischemisk stroke, Janusinfo.

Specialiserad vård

.

Akut behandling vid intracerebral blödning och antitrombotisk behandling

Evidensen för nyttan av reversering av antitrombotisk behandling vid intracerebral blödning är begränsad. Samråd med koagulationsexpert rekommenderas. Reversering av antikoagulantia utförs ofta. Warfarineffekt kan reverseras med protrombinkomplexkoncentrat och K-vitamin, dabigatran med antidot (idarucizumab).

Hemostatiskt verkande läkemedel, se avsnittet Hjärta och kärl.

Se även Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K
(AVK)-läkemedel
, Läkemedelsverket.

Vid blödning under behandling med andra antikoagulantia, se broschyren  Orala
antitrombotiska läkemedel vid blödning och inför kirurgi
, Janusinfo.

.

Sekundärprevention efter TIA/ischemisk stroke

Vid varje insjuknande ska riskfaktorer bedömas och åtgärdas. Blodtryckssänkande behandling är indicerad efter TIA/stroke utom vid hypotoni. Statinbehandling är indicerad efter ischemisk stroke/TIA. Behandling med blodtryckssänkande läkemedel, statiner och trombocythämmare är vanligen livslång eftersom syftet är att minska den kardiovaskulära risken.

Hypertoni, se avsnittet Hjärta och kärl.
Lipidsänkande behandling, se avsnittet Hjärta och kärl.

Trombocythämning, vid icke-embolisk TIA/ischemisk stroke

Kombinera

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg x 1

+

Dipyridamol …,

200 mg x 2

Alternativt monoterapi

Clopidogrel …, Cloriocard Grepid
Plavix

75 mg x 1

Efter TIA/ischemisk stroke kan ASA i kombination med dipyridamol ha en förstärkt sekundärprofylaktisk effekt, jämfört med ASA i monoterapi, på den sammanlagda risken för vaskulär död, stroke, hjärtinfarkt och allvarlig blödning. Klopidogrel i monoterapi har en mer fördelaktig biverkningsprofil och är ett alternativ till kombinationsbehandling med ASA och dipyridamol. Om inget av dessa behandlingsalternativ tolereras kan ASA ges som monoterapi.

Dubbel trombocythämning med acetylsalicylsyra och klopidogrel under en begränsad tid efter insjuknandet (21-90 dagar) till patienter med etablerad arteriosklerotisk sjukdom har viss dokumentation. På grund av risken för allvarlig blödning rekommenderas inte kombinationsbehandling med ASA och klopidogrel under längre tid.

.

Antikoagulantia, vid kardioembolisk TIA/ischemisk stroke

För läkemedelsrekommendationer, se Tromboemboliprofylax vid
Förmaksflimmer, förmaksfladder i avsnittet Hjärta och kärl.

.

Sena effekter av stroke

Depression drabbar minst en tredjedel av strokepatienterna, se avsnittet Psykiatri.

Epilepsi drabbar cirka 5 procent av strokepatienterna, se nedan.