Epilepsi

Diagnos av epilepsi och nyinsättning av behandling ska ske inom specialistvård. Vuxna patienter med god anfallskontroll och välfungerande behandling kan i vissa fall följas inom primärvården och återremitteras vid behov, se Viss. Behandling av barn och ungdomar är alltid en specialistangelägenhet.

Patienter med epilepsi ska informeras om att risken för anfall kan öka vid otillräcklig sömn, intag av alkohol och andra droger samt vid bristande följsamhet till läkemedelsbehandlingen.

Valet av läkemedel styrs förutom av anfallstyp av ålder, kön, samsjuklighet och övrig läkemedelsbehandling. Om det först insatta läkemedlet är ineffektivt eller ger oacceptabla biverkningar – pröva något annat av de rekommenderade läkemedlen i monoterapi. Överväg kombinationsbehandling om det andra läkemedlet tolereras väl men har otillräcklig effekt.

Vid nyinsättning av lamotrigin eller levetiracetam bör generika väljas.

Specialiserad vård

Fokala anfall med eller utan generalisering hos vuxna

.

Tegretal Retard, Tegretol Retard
Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Ebb Lamotrigin EQL
Lamotrigin Orifarm
Levetiracetam Actavis

Individer med sydostasiatiskt ursprung ska genotypas för HLA-B*1502 före insättning av karbamazepin då risken för Stevens-Johnsons syndrom är kraftigt förhöjd vid denna genotyp.
Lamotrigin ska titreras långsamt. P-piller ökar nedbrytningen av lamotrigin och karbamazepin vilket kan ge försämrad effekt.

Specialiserad vård

Fokala anfall med eller utan generalisering hos barn och ungdomar

Trileptal
Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Ebb Lamotrigin EQL
Lamotrigin Orifarm
Levetiracetam Actavis

Lamotrigin ska titreras långsamt. P-piller ökar nedbrytningen av
lamotrigin vilket kan ge försämrad effekt.

Specialiserad vård

Generaliserade anfall hos vuxna

Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard
Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Ebb Lamotrigin EQL
Lamotrigin Orifarm
Levetiracetam Actavis

Valproinsyra är mest effektivt vid generaliserade anfall och därför förstahandsmedel för patienter utan kontraindikation. Kontraindicerat för kvinnor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom.

Lamotrigin ska titreras långsamt. P-piller ökar nedbrytningen av
lamotrigin vilket kan ge försämrad effekt.

Specialiserad vård

Generaliserade anfall hos barn och ungdomar

I första hand

Ergenyl

För barn över 2 år

Depakine Retard, Ergenyl Retard

För barn över 2 år

Barn under 2 år löper en ökad risk för allvarlig levertoxicitet och andra
alternativ bör användas. Valproinsyra är kontraindicerat för flickor i fertil
ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell
sjukdom.

I andra hand

Lamotrigin Actavis, Lamotrigin Ebb Lamotrigin EQL
Lamotrigin Orifarm
Levetiracetam Actavis

Observera att vid myoklonier eller juvenil myoklon epilepsi kan
lamotrigin förvärra myoklonierna. Lamotrigin ska titreras långsamt.
P-piller ökar nedbrytningen av lamotrigin vilket kan ge försämrad
effekt.

Akutbehandling utanför sjukhus

Diazepam, Desitin Stesolid

rektallösning

Buccolam

munhålelösning

Buckalt midazolam kan även användas för vuxna i dosen 10 mg när rektal administrering är olämpligt.

Specialiserad vård

Status epilepticus, initial behandling vuxna

Stesolid novum

inj

Matever

inf

Ergenyl

inj

Under övervakning av respiration och cirkulation ges:

Steg 1: Diazepam 10 mg iv, patienter >75 år ges 5 mg iv. Vänta högst 2 minuter på att anfall hävs innan steg 2 påbörjas. Om patienten redan fått diazepam i ambulans eller på avdelning, gå direkt till steg 2.

Steg 2: Valproinsyra 30 mg/kg iv, långsam injektion (5 min). 15 mg/kg iv om patienten behandlas med valproinsyra sedan tidigare.

Valproinsyra är kontraindicerat för kvinnor och flickor i fertil ålder, vid leversvikt, känd koagulationsrubbning, porfyri eller mitokondriell sjukdom. Pågående antikoagulantiabehandling är inte en kontraindikation vid akutbehandling.

Ett alternativ till valproinsyra är levetiracetam 2–4 g iv som infusion under 15 minuter.

Riktlinjer för behandling av konvulsivt status epilepticus hos vuxna, Janusinfo.

Specialiserad vård

Status epilepticus, initial behandling barn och ungdomar

Midazolam Accord

inj

Under övervakning av respiration och cirkulation ges:

Steg 1: Midazolam 0,2 mg/kg iv under 0,5–2 minuter (max 7,5 mg). Ge hela dosen även om anfallet upphör.

Steg 2: Om anfallet inte hävs, ta kontakt med akutmottagning med pediatrisk kompetens för fortsatt handläggning.

Steg 3: Om anfallet upphör efter att ha pågått > 30 minuter, sätt infusion midazolam 0,2 mg/kg/timme (0,05–0,4 mg/kg/timme) för att förebygga recidiv.