Tillbaka

fenoximetylpenicillin (PcV)
Fenoximetylpenicillin ..., Avopenin, Kåvepenin, Tikacillin

2018-12-12 Expertråd infektionssjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Fenoximetylpenicillin har effekt på pneumokocker och betahemolytiska streptokocker. Pneumoni hos vuxna och äldre barn. Streptokocktonsillit. Sinuit. Akut mediaotit. Erysipelas. Borreliainfektion m.fl. indikationer.

Förbehåll / Kommentar

Enligt SWEDRES 2017 är ca 12 % av pneumokocker i nasafarynxodlingar resistenta mot fenoximetylpenicillin. Observera att streptokocker grupp A är fullt känsliga mot fenoximetylpenicillin.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Miljörisk vid användning av fenoximetylpenicillin kan ej uteslutas på grund av brist på data.

Motivering

Fenoximetylpenicillin är en bassubstans för behandling av bakteriella luftvägsinfektioner med mycket stor användning i Sverige.


Utredningsmaterial och referenser

  1. STRAMA-gruppen i SLL 2018. Luftvägsinfektioner i öppenvård. 
  2. STRAMA-gruppen i SLL 2018. Hud- och mjukdelsinfektioner i öppenvård.

Bedömning utförd av

Expertrådet för infektionssjukdomar