Tillbaka

rosuvastatin
Rousuvastatin ..., Crestor

2018-12-12 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Upptas

Indikation

Kardiovaskulär prevention. Hyperlipidemi

Förbehåll / Kommentar

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Rosuvastatin är miljöklassificerarat

Motivering

Statiner är idag förstahandsmedel för lipidsänkning vid hjärtkärlprevention. Rosuvastatin har en annan farmakokinetik än simvastatin och atorvastatin. Rosuvastatin kan därför vara ett alternativ till dessa medel i biverkningssituationer. Av dessa tre statiner är rosuvastatin den statin som har minst dokumentation i studier med kliniska utfallsmått (mortalitet/morbiditet). Avseende effekt att sänka LDL nivåer i blodet är rosuvastatin något mer potent än de i kliniskt bruk använda doserna av simvastatin respektive atorvastatin. I STELLAR studien [1] rapporteras att rosuvastatin 10 mg respektive 40 mg sänkte LDL nivåer med 47 % respektive 56 %. Motsvarande sänkningar av LDL för simvastatin var 35 % med 20 mg och 40 %  med 40 mg, och för atorvastatin 38 % med 10 mg och 52 % med 80 mg.
 
JUPITER [2] är den enda studie med rosuvastatin avseende morbiditet och mortalitet, som utfallit positivt. I studien deltog 17 802 friska personer med lätt till måttligt förhöjt LDL kolesterol (<3,4 mmol/l) och samtidigt förhöjt CRP. Hälften erhöll 20 mg rosuvastatin och hälften placebo. Medianbehandlingstid var 1,9 år. Rosuvastatinbehandlingen reducerade ”major cardiovascular events” signifikant. Den absoluta riskreduktionen över nästan två år var 1,2 %.

I studierna CORONA [3] och GISSI-HF [4] har effekten av rosuvastatinbehandling på patienter med hjärtsvikt (nedsatt vänsterkammarfunktion, EF <40 %) studerats. Effekten av rosuvastinbehandling 10 mg x 1 jämfördes med placebo. Sammanlagt i båda studier var 9 585 patienter inkluderade. I CORONA ingick enbart patienter med ischemisk hjärtsjukdom (IHD) som genes och i GISSI-HF hade 40 % IHD som genes, 60 % hade annan orsak till sin hjärtsvikt. Båda studierna utföll negativt, det vill säga ingen signifikant effekt av rosuvastatinbehandling oavsett genes. Orsak till detta är sannolikt att hjärtsviktspatienter har så ogynnsam prognos av sin grundsjukdom, att eventuellt gynnsamma effekter av statinbehandling inte hinner ge påvisbara resultat.

I en studie av Nicholls et al [5] jämfördes effekten av 40 mg rosuvastatin med 80 mg atorvastatin avseende progress av kranskärlsateroskleros utvärderat med intravaskulärt ultraljud; 104 veckors behandling. I denna studie sänkte 40 mg rosuvastatin LDL kolesterol med 48 % och 80 mg atorvastatin sänkte LDL med 42 %, båda från ett utgångsmedelvärde av LDL kolesterol på 3,1 mmol/l. Man fann att högdos statinbehandling gav en liten men signifikant regress av aterosklorosförändringar i kranskärlen. Det var dock ingen skillnad i effekt mellan de två behandlingarna.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Jones PH, Davidson MH, Stein EA, Bays HE, MacKenney JM, Miller E et al. Comparison of the efficacy and safety of rosuvastatin versus atorvastatin, simvastatin and pravastatin across doses (STELLAR Trial). Am J Cardiol. 2003;92(2):152-60. PubMed
  2. Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, Genest J, Gotto AM Jr, Kastelein JJ et al. (JUPITER study group). Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med. 2008;359:2195-207. PubMed
  3. Kjekshus J, Apetrei E, Barrios, Böhm M, Cleland JG, Cornel JH et al (CORONA group). Rosuvastatin in older patients with systolic heart failure. N Engl J Med. 2007;357:2248-61. PubMed
  4. Tavazzi L, Maggioni AP, Marchioli R, Barlera S, Franzosi MG, Latini R et al. Gissi-HF investigators. Effect of rosuvastatin in patients with chronic heart failure (the GISSI-HF trial): a randomased double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2008;372:1231-9. PubMed
  5. Nicholis SJ, Ballentyne CM, Barter PJ, Chapman MJ, Erbel RM, Libby P, et al. Effect of two intensive statin regimens on progression of coronary disease. N Engl J Med. 2011;365:2078-87. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar