Prevention av hjärt-kärlsjukdom

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.

.

Rekommendationerna av hjärt-kärlläkemedel gäller lika för män och kvinnor och oberoende av kronologisk ålder. För sköra äldre patienter med kort förväntad återstående livslängd bör symtomatisk behandling och bibehållande av livskvalitet prioriteras före prevention.

.


Hälsosamma levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor är basen för kardiovaskulär prevention.

•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs även om
     Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.
•    Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.
•    Regelbunden fysisk aktivitet. Rekommendation enligt Fyss. Överväg
     FaR.
•    Korta pauser vid långvarigt sittande har positiva hälsoeffekter.
•    Uppmärksamma och behandla obstruktiv sömnapné.
•    Råd om hälsosamma matvanor ska följa de Nordiska
     näringsrekommendationerna (NNR 2012). Överväg hänvisning till
     distriktssköterska eller dietist för individanpassning.

Blodtryckssänkande läkemedel

Se Hypertoni nedan.

Lipidsänkande behandling

Statiner är väldokumenterade för reduktion av morbiditet och mortalitet. För kardiovaskulär prevention hos patienter utan avancerade lipidrubbningar bör risken och inte kolesterolnivån styra behandlingen. Det föreligger en underanvändning av statiner bland patienter med etablerad aterosklerossjukdom och många patienter avbryter medicineringen.

STATINER

I första hand

Atorvastatin …, Atorbir Lipistad
Lipitor

10–80 mg/dygn

Simvastatin …, Simidon

20-40 mg/dygn

I andra hand - vid biverkningar eller interaktioner

Rousuvastatin ..., Crestor

Rosuvastatin har en mindre omfattande klinisk dokumentation än atorvastatin och simvastatin men de tre medlen anses ha klasseffekter avseende skydd mot kardiovaskulära händelser.

För patienter med mycket hög risk som patienter med akut koronart syndrom eller avancerade lipidrubbningar eftersträvas ofta en mer intensiv statinbehandling (atorvastatin 40–80 mg/dygn). Beakta interaktioner och att risken för biverkningar är dosberoende.

Muskelsymtom under statinbehandling föranleder behandlingsavbrott, men kan ha andra orsaker än statinen. Framgångsrik återinsättning av en statin minskar patientens kardiovaskulära risk. Börja då med låg dos och titrera upp. Byte mellan de likartade atorvastatin och simvastatin är mindre lämpligt. Om byte av preparat behövs är rosuvastatin att föredra.

Återinsätt statin efter behandlingsavbrott. Börja med låg dos och titrera upp. Preparatbyte kan underlätta. Läs mer »

Statiner – bland de bästa läkemedlen vi har för mindre än en krona per dag, Janusinfo.

KOLESTEROLABSORPTIONSHÄMMARE

Ezetimib..., Ezetrol

Övervägs som tilläggsbehandling till statin för sekundärprevention efter akut koronart syndrom/hjärtinfarkt när en mer intensiv lipidsänkande behandling bedöms vara angelägen. Bäst dokumenterat vid samtidig diabetes och/eller hög ålder. Övervägs även som tillägg till statin för primärprevention till patienter med familjär hyperkolesterolemi.

Se även
Statiner för kardiovaskulär prevention..., Janusinfo
Avancerade lipidrubbningar – utredning och behandlingsrekommendation, Janusinfo

.

Arteriell trombosprofylax

Rekommendationer för trombosprofylax vid ischemisk hjärtsjukdom, efter hjärtinfarkt, vid förmaksflimmer eller vid perifer artärsjukdom nedan. Trombosprofylax efter TIA/ischemisk stroke i avsnittet Neurologi.

ASA, eller annan trombocythämmande behandling, rekommenderas inte som primärpreventiv behandling för patienter utan manifest aterosklerotisk sjukdom.