Perifer artärsjukdom

Hälsosamma levnadsvanor
•    Gångträning, Benartärsjukdom; Fyss.
•    Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser.
Läs om Nikotinberoende i avsnittet Psykiatri.

Lipidsänkande behandling.
Se Lipidsänkande behandling ovan. Till samtliga patienter med påvisad perifer artärsjukdom.

Blodtryckssänkande behandling
Målblodtryck 130-135/80-85 mmHg, se Hypertoni ovan.

Blodsockerreglering
Se Diabetes mellitus i avsnittet Endokrinologi.

TROMBOCYTHÄMMANDE LÄKEMEDEL

Acetylsalicylsyra …, Trombyl

75 mg/dygn

eller

Clopidogrel ..., Cloriocard Grepid
Plavix

Till samtliga patienter med symtomatisk perifer artärsjukdom.