Hypertoni

Definitionen av hypertoni är som tidigare ≥140/90 mmHg. Bra blodtrycksbehandling är en viktig del av kardiovaskulär prevention och är väldokumenterat upp till åtminstone 85 års ålder. En välfungerande blodtryckssänkande behandling ska inte sättas ut på grund av hög ålder. I dag föreligger en underbehandling av hypertoni och många patienter avbryter behandlingen. Fler patienter bör nå målblodtryck och detta är särskilt viktigt för patienter med hög hjärt-kärlrisk, till exempel de med tidigare stroke/TIA, hjärtinfarkt, hjärtsvikt, perifer artärsjukdom, diabetes eller njursjukdom.

Behandlingsmål, under förutsättning att behandlingen tolereras väl:
≤65 år 120–130/70–80 mmHg
>65 år 130–139/70–80 mmHg

För målblodtryck vid diabetes och kronisk njursjukdom, se avsnittet Endokrinologi respektive Njursjukdomar.

De flesta hypertonipatienter behöver sättas in på kombinationsbehandling med två läkemedel redan från början.

24-timmars blodtrycksmätning ger bättre information om diagnos och prognos än blodtrycksmätning på mottagningen. Hemblodtrycksmätning ger värdefull tilläggsinformation och ökar patientens delaktighet i behandlingen. Det är viktigt att patienten mäter blodtrycket på ett korrekt sätt. För praktiskt tillvägagångssätt se Att förebygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel -bakgrundsdokumentation, Läkemedelsverket.

Se även 
Multifaktoriell behandling vid diabetes mellitus i avsnittet Endokrinologi.
Prevention vid medicinsk njursjukdom i avsnittet Njursjukdomar. 
Rekommendationer för behandling av hypertoni, Janusinfo.

Sätt upp målblodtryck tillsammans med patienten och följ upp.
Ofta behövs två läkemedel redan från början. Läs mer »

ACE-HÄMMARE

Enalapril …, Renitec
Ramipril …, Triatec

ANGIOTENSINRECEPTORBLOCKERARE (ARB)

Candesartan ..., Amias Candesarstad
Kairasec
Kandrozid
Losartan …, Klomentan Losarstad

Hypertoni vid diabetes mellitus med eller utan nefropati bör behandlas med ACE-hämmare eller ARB.

KALCIUMANTAGONIST

Amlodipin …, Amlodistad Norvasc

DIURETIKA

Bendroflumetiazid..., Salures
Hydroklortiazid ..., Esidrex
Amiloferm mite, Normorix mite Sparkal mite
Amiloferm, Normorix Sparkal

Beakta risk för hypokalemi och hyponatremi samt metabola biverkningar. Vid nedsatt njurfunktion (eGFR <30 ml/min) rekommenderas furosemid istället för tiaziddiuretika.

KOMBINATIONER

ACE-hämmare eller ARB plus amlodipin och/eller diuretikum är rekommenderade kombinationer. Kombination av ACE-hämmare och ARB rekommenderas inte på grund av ökad risk för biverkningar (njurpåverkan, elektrolytrubbningar) utan ytterligare förbättring av prognosen.

Fasta kombinationspreparat

Enalapril/Hydrochlorothiazide ..., Enalapril Comp... Linatil comp
Renitec comp
Candesartan/Hydrochlorothiazide ..., Atacand Plus Candemox Comp
Candesarstad Comp
Losartan/Hydrochlorothiazide …, Klomentan Comp Losarstad Comp
Marozid

Tilläggsbehandling

BETABLOCKERARE

Metoprolol …, Bloxazoc Metomylan
Seloken ZOC

Betablockerare ges som tilläggsbehandling vid hypertoni eller vid samtidig ischemisk hjärtsjukdom, rytmrubbningar, hjärtsvikt eller migrän. Kombinationen tiazider och betablockerare medför risk för diabetogena effekter.

ALDOSTERONANTAGONIST

(Mineralkortikoidreceptorantagonist, MRA)

Spironolakton …

Spironolakton är mer effektivt än övriga tilläggsmedel vid behandling av resistent hypertoni, särskilt om den är volymsberoende.

ALFABLOCKERARE

Doxazosin …, Alfadil Cardura
Carduran

Specialiserad vård

ALFA- OCH BETABLOCKERARE

Trandate