Tillbaka

ivabradin
Ivrabradin..., Procoralan

(Specialiserad vård)
2018-12-12 Expertråd hjärt-kärlsjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Hjärtsvikt vid hjärtfrekvens 75 slag per minut i vila hos patienter med sinusrytm som förblir NYHA-klass II-IV med EF 35 procent trots fullgod läkemedelsbehandling enligt "hjärtsviktstrappan"

Förbehåll / Kommentar

Startdos är 5 mg 2 gånger dagligen och kan ökas till 7,5 mg 2 gånger dagligen. Vid hjärtfrekvens i vila under 50 slag per minut eller bradykardirelaterade symtom reduceras dosen eller så sätts behandlingen ut. I hjärtsviktsstudier rapporterades generellt få biverkningar (bradykardi 5 procent, synfenomen 3 procent).

Procoralan subventioneras endast för patienter med kronisk hjärtsvikt NYHA klass II-IV med systolisk dysfunktion hos patienter med sinusrytm och vars hjärtfrekvens är högre än 75 slag per minut, i kombination med standardterapi, inklusive behandling med betablockerare eller när behandling med betablockerare är kontraindicerad eller inte tolereras.

Ivabradin är inte miljöklassificerat.

Motivering

Vid hjärtsvikt är en hög hjärtfrekvens kopplat till sämre överlevnad varför låg vilopuls (<70 slag/minut) är ett viktigt behandlingsmål. Vid otillräcklig pulssänkning trots behandling med betablockad i maximalt tolererad dos bör tillägg av ivabradin övervägas [1]. Ivabradin sänker hjärtfrekvensen genom specifik hämning av sinusknutans pacemakerfunktion.

Hos patienter med hjärtsvikt NYHA-klass II-IV, sinusrytm med en vilo-hjärtfrekvens 70 slag/minut, EF 35 procent och fullgod läkemedelsbehandling för övrigt, visades en signifikant reduktion av den kombinerade händelsen kardiovaskulär dödlighet och hospitalisering för hjärtsvikt i SHIFT-studien [2]. Effekten på enbart dödlighet var inte signifikant. I Sverige är preparatet godkänt vid indikation enligt ovan men för patienter med vilohjärtfrekvens  75 slag/minut.

En annan studie som inkluderade uteslutande hjärtsviktspatienter med ischemisk hjärtsjukdom och EF ≤40 procent [3] visade ingen skillnad mellan ivabradin och placebo vilket kan tyda på bättre effekter hos patienter med icke-ischemisk genes till hjärtsvikt.


Utredningsmaterial och referenser

  1. McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, Auricchio A, Bohm M, Dickstein K et al. ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: Eur Heart J 2012;33:1787-847. PubMed
  2. Swedberg K, Komajda M, Bohm M, Borer JS, Ford I, Dubost-Brama A et al. Ivabradine and outcomes in chronic heart failure (SHIFT): a randomisedplacebo-controlled study. Lancet 2010; 376:875-85. PubMed
  3. Fox K, Ford I, Steg PG, Tendera M, Ferrari R, Investigators B. Ivabradine for patients with stable coronary artery disease and left-ventricular systolic dysfunction (BEAUTIFUL): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet 2008; 372:807-16. PubMed
  4. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JG, Coats AJ et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J. 2016;37:2129-200. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för hjärt-kärlsjukdomar