Diabetes mellitus

 

Hälsosamma levnadsvanor

• Rekommendera rökstopp och erbjud stödjande insatser. Läs om Nikotinberoende i   avsnittet Psykiatri.
• Väl sammansatt kost. Råd om hälsosamma matvanor ska följa de Nordiska   näringsrekommendationerna (NNR 2012). Överväg hänvisning till distriktssköterska   eller dietist för individanpassning.
• Viktnedgång vid övervikt. Regionalt vårdprogram övervikt och fetma, Vårdgivarguiden
• Regelbunden fysisk aktivitet. Överväg FaR. Fysisk aktivitet vid diabetes mellitus –
   typ 1-diabetes, typ 2-diabetes, Fyss
• Vid riskbruk av alkohol, erbjud rådgivande samtal.

 

Mål för HbA1c
God glukoskontroll är viktigt för att minska symtom på hyperglykemi och hypoglykemi samt för att förhindra diabeteskomplikationer. Målvärde för glukoskontroll är HbA1c
≤52 mmol/mol. Målet anpassas individuellt. Vid diagnos och åren närmast därefter kan målet eventuellt sättas lägre, 42–48 mmol/mol. Beakta risk för hypoglykemi. Hos äldre och svårt sjuka, där målet är symtomfrihet snarare än förebyggande av diabeteskomplikationer, är högre värden acceptabla.

Multifaktoriell behandling
Hjärt-kärlsjukdom är vanligt vid diabetes. Förutom glukoskontroll är det viktigt att uppnå god blodtryckskontroll (målblodtryck <140/85 mmHg), dock med försiktighet vid neuropati/ortostatism och hos äldre. ACE-hämmare eller ARB är förstahandsmedel vid diabetes mellitus med mikroalbuminuri. Statinbehandling är oftast indicerad. För en mer precis kardiovaskulär riskskattning rekommenderas NDRs riskmotor.

Se avsnittet Hjärta och kärl.

Diabetes, Viss

Läkemedelsbehandling för glukoskontroll vid typ 2-diabetes, Läkemedelsverket

Att förbygga aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom med läkemedel, Läkemedelsverket

Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen.

Diabetes mellitus typ 2

I första hand

Metformin …

Beakta kontraindikationer (t. ex. hög ålder, nedsatt njurfunktion, annan organsvikt). Ska alltid sättas ut vid risk för vätskebrist (oavsett eGFR). Ska sättas ut i samband med kontraströntgen om eGFR <45 ml/min. Patientinformation finns för utskrift på Janusinfo.

I andra hand samt vid behov av tillägg till metformin

MEDELLÅNGVERKANDE HUMANINSULIN

Humulin NPH
Insulatard
Insuman Basal

Vid typ 2-diabetes behövs ofta insulinbehandling för att få acceptabel glukoskontroll. Vanligen är medellångverkande humaninsulin till natten som tillägg till metformin lämpligt.

MIXINSULINER

Humalog Mix

DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER

Insulin lispro Sanofi

Inte för nyinsättning

Novorapid

Iterering endast när byte till Insulin lispro Sanofi bedöms ogenomförbart.

INSULINFRISÄTTARE

Glimepirid …, Amaryl
Repaglinid …, Novonorm

GLP-1-AGONIST

Som tillägg till metformin hos patienter med övervikt och otillfredsställande metabol kontroll. Som tillägg till metformin vid manifest kardiovaskulär sjukdom* och otillfredsställande metabol kontroll.

Victoza

Behandlingen ska utvärderas efter 3 månader och sättas ut efter 6 månader om inte HbA1c reducerats med ≥10 mmol/mol. Indikation för fortsatt behandling förstärks ytterligare vid viktreduktion motsvarande 5 procent.

SGLT2-HÄMMARE

Som tillägg till metformin endast vid manifest kardiovaskulär sjukdom* och otillfredsställande metabol kontroll

Jardiance

10 mg

Observera risk för ketoacidos även vid normala blodsockervärden. Ska sättas ut vid risk för vätskebrist.

* Manifest kardiovaskulär sjukdom omfattar angina pectoris, genomgången hjärtinfarkt, perifer artärsjukdom, TIA/stroke

Specialiserad vård

Diabetes mellitus typ 1

.

DIREKTVERKANDE INSULINANALOGER

Insulin lispro Sanofi

Inte för nyinsättning

Novorapid

Iterering endast när byte till Insulin lispro Sanofi bedöms ogenomförbart.

LÅNGVERKANDE INSULINANALOG

I första hand

Abasaglar

100 E/ml

Inte för nyinsättning 

Lantus

100 E/ml

Iterering endast när byte till Abasaglar bedöms olämpligt.

I andra hand
När endos av Abasaglar eller Lantus inte täcker dygnsbehovet av basinsulin

Toujeo

300 E/ml

Svår hypoglykemi/insulinkoma

Glucagon Novo Nordisk

Hypoglykemi vid behandling med glibenklamid, glimepirid och andra sulfonylureapreparat kan bli allvarlig och långvarig. Tillståndet ska föranleda inläggning.