Tillbaka

adrenalin
Emerade

2018-12-12 Expertråd luftvägs- och allergisjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Anafylaxi

Förbehåll / Kommentar

Emerade rekommenderas bara vid svår allergi med anafylaxi grad 2-3 enligt SFFA:s rekommendationer. Rekommendationen gäller alla styrkor. Emerade är en förfylld autoinjektor med adrenalin. Patienten bör få noggrann instruktion i handhavandet i samband med förskrivningen. Observera att patienten alltid ska ha två adrenalinpennor till hands, då injektionen kan behöva upprepas. Uppmärksamma patienten på att adrenalinpennor har begränsad hållbarhet.

Miljörisk vid användning av adrenalin kan inte uteslutas på grund av brist på data.

Registrerat 2013-01-28.

Motivering

Adrenalininjektion är av avgörande betydelse för att förhindra och motverka cirkulationskollaps i samband med anafylaktisk chock. Dessutom har adrenalin en kraftfull bronkvidgande effekt som motverkar andnöd i samband med allergiska reaktioner. Adrenalin är även slemhinneavsvällande, vilket också kan vara av värde i dessa sammanhang. Adrenalin i autoinjektor behövs för de patienter som måste medföra akutmedicinering på grund av svåra allergier.

Emerade finns i tre olika styrkor vilket kan vara en fördel.

För att tillgodose leveranssäkerheten för denna viktiga preparatgrupp bedömer expertrådet att det behöver finnas flera rekommenderade alternativ.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Sheikh A, Shehata YA, Brown SG, Simons FE. Adrenaline (epinephrine) for the treatment of anaphylaxis with and without shock. Cochrane 2008. PubMed
  2. Anafylaxi, åtgärder vid, Viss
  3. Anafylaxi - Rekommendationer för omhändertagande och behandling 2015. Svenska föreningen för allergologi. SFFA

Bedömning utförd av

Expertrådet för luftvägs- och allergisjukdomar