Tillbaka

buprenorfin
Buprenorphine ..., Buprefarm, Bupremyl, Norspan

2017-12-14 Expertråd analgetika och reumatologiska sjukdomar

Beslut

Utgår

Indikation

Opioidkänslig icke cancerrelaterad smärta

Förbehåll / Kommentar

Plåster
Subventioneras endast för patienter som provat men inte tolererat oxikodon eller morfin i låg dos, alternativt när dessa läkemedel bedömts som olämpliga.

Generisk substitution tillämpas vid expedition på recept.

Buprenorfin är miljöklassificerat. Förbrukat plåster innehåller verksamt ämne och lämnas in till apoteket för kassering.

Motivering

Rubrikerna inom avsnittet opioidanalgetika har ändrats (Akut smärta, Långvarig icke-cancerrelaterad smärta och Cancerrelaterad smärta). Buprenorfin plåster har inte någon plats i terapin vid akut smärta och opioider generellt har endast undantagsvis en plats vid långvarig icke-cancerrelaterad smärta. Bestående smärtlindrande effekt är ovanlig och risken för biverkningar är stor. Därför utgår buprenorfin plåster ur detta avsnitt. När det gäller smärta hos äldre kan i vissa fall buprenorfinplåster vara indicerat även vid långvariga smärttillstånd. Effekt och biverkningar bör utvärderas kontinuerligt. Rekommendationen av buprenorfin plåster finns kvar i avsnittet om Äldre och läkemedel. 

Buprenorfin är en partiell opioid agonist med en gynnsam säkerhetsprofil när det finns behov av långverkande opioidanalgetikum i låg dos. 


Utredningsmaterial och referenser

  1. Alla studier på lågdoserat buprenorfinplåster, som registrerats i FDA:s databas  ClinicalTrials.gov
  2. Artros hos äldre: Flexibel dos Norspan jämförbart med flexibel dos Kodein och paracetamol avseende effekt och biverkning. FDA:s databas ClinicalTrials.gov
  3. Artrossmärta: Norspan 20 microg/h jämförbart med oxikodon 5 mg x 4 avseende smärtlindring och biverkingar FDA:s databas, ClinicalTrials.gov
  4. Lumbago/ryggsmärta (low back pain): Norspan 20 microg/h lika effektivt och jämförbara biverkningar som 5 mg oxikodon var 6:e timme vid Low back pain. FDA:s databas, ClinicaltTrials.gov
  5. Lumbago/ryggsmärta (low back pain): Norspan är bättre än placebo. FDA:s databas, ClinicalTrials.gov
  6. Kitzmiller JP, Barnett CJ, Steiner NS, Stoicea N, Kamar N, Luzum JA et al. Buprenorphine: revisiting the efficacy of transdermal delivery system. Ther Deliv. 2015;6(4):419-22. PubMed

Bedömning utförd av

Expertrådet för analgetika och reumatologiska sjukdomar