Tillfällig behandling av orostillstånd

.

.

Farmakologisk behandling är inte förstahandsval vid tillfälliga orostillstånd. Lugnande medel ska endast användas för korttidsbehandling.

I första hand

Theralen
Prometazin ..., Lergigan

I andra hand

Oxascand

Kort behandlingstid och intermittent behandling minskar risken för toleransutveckling och beroende.

Alimemazin och prometazin bör generellt undvikas till äldre på grund av antikolinerga biverkningar. Bensodiazepiner ökar risken för konfusion och fall, samt vid långvarig behandling, kognitiv nedsättning.

Se Ångest hos äldre, i avsnittet om Äldre och läkemedel.

.

Tillfällig behandling av orostillstånd hos barn och ungdomar

Tillfällig oro ska generellt inte behandlas farmakologiskt hos barn och ungdomar. Vid enstaka tillfällen, som inför exempelvis sjukvårdande ingrepp och svårare tillfälliga orosframkallande händelser, kan undantag göras.

Undvik samtidig förskrivning av opioider och bensodiazepiner. Läs mer »