Tillbaka

propiomazin
Propavan

2017-12-14 Expertråd psykiatriska sjukdomar

Beslut

Kvarstår

Indikation

Sömnstörning - vid beroenderisk

Förbehåll / Kommentar

Vid beroenderisk, som alternativ eller som tillägg.

Målet för behandlingen är att minska dagtröttheten.

KBT och sömnhygieniska insatser är förstahandsval vid sömnstörningar. Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling.

Biverkningspotentialen är inte oväsentlig. Medlet kan liksom övriga fentiazinderivat ge dagtrötthet, muntorrhet, konfusion och extrapyramidala biverkningar (till exempel akatisi). Detta bör särskilt beaktas vid behandling av sömnproblem hos äldre.

Evidensläget för antihistaminer som sömnmedel till barn och ungdomar är bristfälligt.

Propiomazin är miljöklassificerat.  

Motivering

Ingen risk för beroende.


Utredningsmaterial och referenser

  1. Behandling av sömnbesvär hos vuxna. En systematisk litteraturöversikt, juni 2010. Rapportnr: 199 • ISBN 978-91-85413-35-5 • ISSN 1400-1403

Bedömning utförd av

Expertrådet för psykiatriska sjukdomar