Psykos

Specialiserad vård

Psykos

Antipsykotiska läkemedel ska användas på tydlig indikation och i väl
avvägd dos. Om behandlingssvar tidigare har erhållits med ett läkemedel
är det en fördel att använda samma läkemedel om behov av läkemedelsbehandling uppstår igen. Utvärdering bör ske efter dostitrering med adekvat uppföljningstid för respektive dos. Vid långtidsbehandling bör uppföljningen omfatta strukturerad symtomskattning och regelbundna kontroller av biverkningar, minst en gång per år.

Risk för viktökning; nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand

Aripiprazol …, Abilify Lemilvo
Abilify Maintena

inj

Risperidon …, Risperdal

tablett

Risperdal Consta, Rispolept Consta

inj

I andra hand - vid terapiresistent psykossjukdom

Clozapine ...

.

Psykos hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling bör i regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Läkemedelsbehandling vid schizofreni, Läkemedelsverket.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen.