Ångestsyndrom

Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och social fobi. KBT är effektiv behandling och kan antingen erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

I tredje hand

Klomipramin ..., Anafranil
Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

.

Ångestsyndrom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Ångest hos äldre i avsnittet Äldre och läkemedel.

Ångestsyndrom, Psykiatristöd.
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen.