ADHD hos barn och vuxna

Specialiserad vård

ADHD hos barn och vuxna

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra
multimodala behandlingsinsatser.
Preparaten har olika effektduration vilket underlättar individanpassning.
Patienter med komplicerande samsjuklighet bör behandlas av läkare med
särskild erfarenhet av dessa tillstånd.
Narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD får endast
förskrivas av läkare med specialistkompetens inom psykiatri, barn- och
ungdomspsykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomsneurologi med
habilitering. Kortverkande metylfenidat bör framför allt användas som
tillägg och vid dosutprovning, och bör undvikas i övrigt på grund av risk
för beroende.

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra multimodala behandlingsinsatser.

Preparaten har olika effektduration vilket underlättar individanpassning.Patienter med komplicerande samsjuklighet bör behandlas av läkare med särskild erfarenhet av dessa tillstånd.

Narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD får endast förskrivas av läkare med specialistkompetens inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Kortverkande metylfenidat bör framför allt användas som tillägg och vid dosutprovning, och bör undvikas i övrigt på grund av risk för beroende.

Se även ADHD, Psykiatristöd
Rekommendationer vid ADHD, Janusinfo
Läkemedel vid ADHD, Läkemedelsverket 

I första hand

Methylphenidate …, Concerta

långverkande depottablett

Ritalin, Ritalina

medellångverkande, depotkapsel

Equasym Depot

medellångverkande, depotkapsel

Methylphenidate …, Medanef Medikinet
Ritalin

kortverkande, tablett

I andra hand

Elvanse, Elvanse Vuxen

Vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då dessa inte tolereras

Strattera
Intuniv

För barn 6–17 år