Psykiatri

 

 

.

.

Farmakologisk behandling är inte förstahandsval vid tillfälliga orostillstånd. Lugnande medel ska endast användas för korttidsbehandling.

I första hand

Theralen
Prometazin ..., Lergigan

I andra hand

Oxascand

Kort behandlingstid och intermittent behandling minskar risken för toleransutveckling och beroende.

Alimemazin och prometazin bör generellt undvikas till äldre på grund av antikolinerga biverkningar. Bensodiazepiner ökar risken för konfusion och fall, samt vid långvarig behandling, kognitiv nedsättning.

Se Ångest hos äldre, i avsnittet om Äldre och läkemedel.

.

Tillfällig behandling av orostillstånd hos barn och ungdomar

Tillfällig oro ska generellt inte behandlas farmakologiskt hos barn och ungdomar. Vid enstaka tillfällen, som inför exempelvis sjukvårdande ingrepp och svårare tillfälliga orosframkallande händelser, kan undantag göras.

Undvik samtidig förskrivning av opioider och bensodiazepiner. Läs mer »

Generaliserat ångestsyndrom, paniksyndrom, posttraumatiskt stressyndrom och social fobi. KBT är effektiv behandling och kan antingen erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Vid läkemedelsbehandling anses de olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) generellt ha likvärdig effekt.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

I tredje hand

Klomipramin ..., Anafranil
Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

.

Ångestsyndrom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Ångest hos äldre i avsnittet Äldre och läkemedel.

Ångestsyndrom, Psykiatristöd.
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom, Socialstyrelsen. 

Läkemedelsbehandling rekommenderas vid tvångssyndrom och dysmorfofobi. KBT är effektiv behandling och kan antingen erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel. Patienter med dysmorfofobi bör remitteras till specialistpsykiatrin.

I första hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Escitalopram …, Cipralex
Fluoxetin ...

I tredje hand

Klomipramin ..., Anafranil
Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

.

Tvångssyndrom och relaterade tillstånd hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin. 

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Läkemedelsbehandling
bör i regel initieras inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Hälsosamma levnadsvanor

•   Fysisk aktivitet har positiv effekt på depression. Framför allt vid
    sjukskrivning är det viktigt att stödja patienten till fysisk och social
    aktivitet.
•   Vid riskbruk av alkohol. Erbjud rådgivande samtal.

KBT är effektiv behandling och kan antingen erbjudas ensamt eller kombineras med läkemedel.

Målet för behandling är remission. Behandlingen ska följas med validerad symtomskattningsskala (MADRS). De olika serotoninåterupptagshämmarna (SSRI) anses generellt ha likvärdig antidepressiv effekt. Vid utebliven effekt av ett SSRI är byte till ett annat SSRI lika effektivt som byte till en annan läkemedelsklass. Då undviks även problem med utsättningsbesvär, som oftast uppstår vid byte av läkemedelsklass. SSRI ger ökad blödningsrisk och risk för hyponatremi.

Utvärdera följsamhet till behandlingen vid utebliven effekt. Diagnosen kan behöva omprövas.

Se Depression hos äldre, i avsnittet Läkemedel och äldre.

Depression, Psykiatristöd 
Nationella riktlinjer för vård vid depression och ångestsyndrom,Socialstyrelsen

I första hand

Escitalopram …, Cipralex
Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

I andra hand

Mirtazapin ..., Mirtin

Specialiserad vård

Klomipramin ..., Anafranil

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

Specialiserad vård

Anafranil Retard

Beakta antikolinerga effekter, särskilt hos äldre.

I tredje hand - tillägg av

Specialiserad vård

Långtidsbehandling

Lithionit

Specialiserad vård

Depression hos barn och ungdomar

Tidig uppföljning av behandling är särskilt viktigt hos barn och ungdomar på grund av ökad risk för suicidtankar initialt. Behandling av barn bör i regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

I första hand

Fluoxetin …

I andra hand

Sertralin ..., Oralin Sertrone
Zoloft

Specialiserad vård

Bipolär sjukdom

Vid bipolär sjukdom är förebyggande farmakologisk behandling den grundläggande principen. Behandlingen bör skötas av specialist i psykiatri.

Förebyggande underhållsbehandling

I första hand

Lithionit

Litium har starkare evidens för förebyggande av mani än av depression.

I andra hand - tillägg av

Quetiapin ...

tablett

Quetiapin …, Biquetan Ketipinor
Seroquel Depot

depottablett

Ergenyl
Depakine Retard, Ergenyl Retard

Valproinsyra ska undvikas till kvinnor i fertil ålder.

Valproinsyra har starkare evidens för förebyggande av mani än av depression.

Vid depressivt eller maniskt skov

Vid depressivt eller maniskt skov ska litium åter- eller nyinsättas, eventuellt dosjusteras, samt behandling med quetiapin påbörjas.

Lithionit
Quetiapin ...

tablett

Quetiapin …, Biquetan Ketipinor
Seroquel Depot

depottablett

En majoritet av patienterna behöver kombinationsbehandling med litium och quetiapin.

Se även
Bipolär sjukdom, Psykiatristöd

.

Bipolär sjukdom hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling bör i regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Specialiserad vård

Psykos

Antipsykotiska läkemedel ska användas på tydlig indikation och i väl
avvägd dos. Om behandlingssvar tidigare har erhållits med ett läkemedel
är det en fördel att använda samma läkemedel om behov av läkemedelsbehandling uppstår igen. Utvärdering bör ske efter dostitrering med adekvat uppföljningstid för respektive dos. Vid långtidsbehandling bör uppföljningen omfatta strukturerad symtomskattning och regelbundna kontroller av biverkningar, minst en gång per år.

Risk för viktökning; nedsatt glukostolerans och förhöjda blodfetter föreligger, särskilt vid behandling med olanzapin eller klozapin. Livsstilsåtgärder för förbättrad kardiovaskulär hälsa är angeläget. Alla antipsykotiska läkemedel kan ge extrapyramidala symtom. Eftersträva därför alltid lägsta effektiva dos, särskilt vid behandling av unga och äldre.

Vid långtidsbehandling är depotinjektion ofta att föredra, dock inte till äldre.

I första hand

Aripiprazol …, Abilify Lemilvo
Abilify Maintena

inj

Risperidon …, Risperdal

tablett

Risperdal Consta, Rispolept Consta

inj

I andra hand - vid terapiresistent psykossjukdom

Clozapine ...

.

Psykos hos barn och ungdomar

Ovanstående gäller även för barn och ungdomar. Behandling bör i regel ske inom barn- och ungdomspsykiatrin.

Se även Läkemedelsbehandling vid schizofreni, Läkemedelsverket.
Nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd, Socialstyrelsen.

KBT och sömnhygieniska insatser är förstahandsval vid sömnstörningar. Bakomliggande orsak ska utredas innan behandling väljs. Sömnmedel ska endast användas för korttidsbehandling.

Zopiklon …, Imovane

Kort behandlingstid och intermittent behandling minskar risken för toleransutveckling.

 Vid beroenderisk

Propavan

Propiomazin är olämpligt till äldre på grund av ökad risk för dagtrötthet och extrapyramidala biverkningar.

Se även Sömnstörningar hos äldre, se avsnittet Äldre och läkemedel.

Vid långvariga sömnstörningar ska bakomliggande orsak utredas innan......, Janusinfo.

Specialiserad vård

Sömnstörningar hos barn- och ungdomar

Melatonin AGB

Initialdos: 2–4 års ålder 0,5–1 mg, >4 års ålder 1–5 mg, ges 30–60 min före önskad sovtid. Enstaka patienter kan behöva upp till 10–12 mg. Kortast möjliga behandlingstid bör eftersträvas.

Rökning ökar risken för en lång rad sjukdomar och ger försämrad prognos vid många folksjukdomar, med betydande riskökning för mortalitet. Även lågfrekvent rökning medför hälsorisker och behandlingsmålet bör därför vara fullständig rökfrihet.

Råd och stöd till rökavvänjning utgör en viktig hälsofrämjande behandling som vården kan ge. Råd och motiverande samtal är viktigast, men flera olika typer av nikotinersättningsmedel kan användas som stöd för att uppnå rökfrihet.

Om nikotinersättningsmedel används är det viktigt att doserna initialt är tillräckligt höga för att minimera nikotinabstinens. Kombination av långverkande (t.ex. plåster) och kortverkande (t.ex. tuggummi) är effektivare än monoterapi och bör prövas innan annat läkemedel förskrivs.

Om rökstopp inte uppnåtts med nikotinersättningsmedel

Bupropion ..., Zyban

Ska undvikas för risk­grupper såsom personer med epilepsianamnes och patienter som riskerar delirium tremens. Kan med fördel kombineras med nikotinersättningsmedel.

Champix

Var observant på nydebuterade psykiatriska symtom.

.

Nikotinberoende hos barn och ungdomar

Vetenskapligt underlag saknas för att ge specifika rekommendationer för barn och ungdomar.

Se även Sluta rökalinjen
Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen

Återfallsförebyggande behandling

Återfallsförebyggande behandling kan användas generellt inom hälso- och sjukvården (inte enbart inom beroendevård) i kombination med uppföljning som innefattar medicinska råd och stöd.

I första hand

Aotal, Campral
Naltrexon ...

I andra hand - aversionsbehandling

Antabus

Se även Alkoholberoende, Psykiatristöd
Läkemedelsbehandling av alkoholberoende, Läkemedelsverket.

Abstinensbehandling

Oxascand

Se även Läkemedelsbehandling vid alkoholabstinens, Läkemedelsverket.

Behandling av vitamin B1-brist

Tiacur, Tiamin Ebb

inj

Peroral substitution rekommenderas inte på grund av dålig absorption.

Specialiserad vård

ADHD hos barn och vuxna

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra
multimodala behandlingsinsatser.
Preparaten har olika effektduration vilket underlättar individanpassning.
Patienter med komplicerande samsjuklighet bör behandlas av läkare med
särskild erfarenhet av dessa tillstånd.
Narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD får endast
förskrivas av läkare med specialistkompetens inom psykiatri, barn- och
ungdomspsykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomsneurologi med
habilitering. Kortverkande metylfenidat bör framför allt användas som
tillägg och vid dosutprovning, och bör undvikas i övrigt på grund av risk
för beroende.

Farmakologisk behandling av ADHD bör ske tillsammans med andra multimodala behandlingsinsatser.

Preparaten har olika effektduration vilket underlättar individanpassning.Patienter med komplicerande samsjuklighet bör behandlas av läkare med särskild erfarenhet av dessa tillstånd.

Narkotikaklassade läkemedel för behandling av ADHD får endast förskrivas av läkare med specialistkompetens inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri samt barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Kortverkande metylfenidat bör framför allt användas som tillägg och vid dosutprovning, och bör undvikas i övrigt på grund av risk för beroende.

Se även ADHD, Psykiatristöd
Rekommendationer vid ADHD, Janusinfo
Läkemedel vid ADHD, Läkemedelsverket 

I första hand

Methylphenidate …, Concerta

långverkande depottablett

Ritalin, Ritalina

medellångverkande, depotkapsel

Equasym Depot

medellångverkande, depotkapsel

Methylphenidate …, Medanef Medikinet
Ritalin

kortverkande, tablett

I andra hand

Elvanse, Elvanse Vuxen

Vid otillräcklig effekt av ovanstående eller då dessa inte tolereras

Strattera
Intuniv

För barn 6–17 år